بررسی تحلیلی پارامترهای مؤثر بر ردپای بوم شناختی گردشگران منطقه تاریخی بیستون کرمانشاه با استفاده از روش آماری تجزیه مؤلفه های اصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

5 دانشجوی دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

10.22034/jtd.2018.81146

چکیده

صنعت گردشگری با توجه به ویژگی‌های محیط پذیرنده و نیز خصوصیات گردشگران می‌تواند بر روی محیط تأثیر گذار باشد. علاوه بر ویژگی‌ها و منابع طبیعی مقصد، خصوصیات جمعیت شناختی همچون درآمد، سن و تحصیلات بر روی رفتارهای گردشگران و درک آن‌ها از محیط و تأثیرات گردشگری مؤثر است. برآورد ردپای بوم شناختی و تجزیه و تحلیل نتایج آن، ارزش عددی و کمی هر نوع فعالیت و رفتار گردشگران را نشان می‌دهد و تصویری لحظه‌ای از تأثیر و مصرف منابع توسط جمعیت تحت بررسی ایجاد می‌کند. در این پژوهش با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از جمعیت گردشگران منطقه تاریخی بیستون کرمانشاه با استفاده از توزیع پرسشنامه در چهار فصل در بین گردشگران، به بررسی میزان مصرف پارامترهای آب، غذا، انرژی الکتریسیته و داده‌های لازم برای محاسبه ردپای حمل و نقل و نیز میزان تولید زباله پرداخته شد. نتایج نشان داد نقش متغیر غذا در بیشتر ویژگیهای بررسی شده قابل توجه بود در حالیکه نقش متغیر آب در حد متوسط و تاثیر متغیر حمل و نقل در حد نسبتا پایین قرار داشت. متغیر غذا برای گردشگران اهمیت زیادی داشته و این اهمیت در ویژگیهای سن و استان برجسته‌تر است در حالیکه ویژگی تحصیلات در رده دوم اهمیت قرار گرفت. اهمیت سه متغیر آب، غذا و حمل و نقل در ویژگی درآمد تقریبا یکسان بود که نشان می‌دهد توقع هر قشر متناسب با سطح درآمد آنان می‌باشد. بنابراین توصیه می‌گردد برای رونق این منطقه گردشگری نظارت و کنترل بر اماکن ارایه‌کننده غذا بیش از پیش لحاظ شده و کیفیت ارایه خدمات بالا رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Parameters Affecting Ecological Footprint of Tourists, Visiting Bistoon Historical Area in Kermanshah Using Principle Components Analysis

نویسندگان [English]

  • Kamran Shayesteh 1
  • Zahra Veisi 2
  • Hamid Nouri 3
  • Zahra Movahhedi 4
  • Kobra melhosseini Darani 5
1 *- Assistant professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
2 MSc in Environment, Department of Environmental Sciences, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Rangelands and Watershed Management, Malayer University, Malayer, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Department of Agronomy and Plant Breeding , Malayer University, Malayer, Iran.
5 Ph.D. Candidate, Department of Environmental Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The tourist industry can affect the environment, taking into account the attributes of the local area and of the visitors. In addition to the characteristics and natural resources of the destination, the demographic variables such as income, age and education affect the tourists` behavior, perception of the environment and impacts on the nature. Estimating the ecological footprint shows the numerical value of each activity and behavior of tourists, and provides a snapshot of the impact of consumption of resources. In this research, using the distribution of a questionnaire in four seasons among tourists in the historical region of Bistoon, Kermanshah, the required data for calculating the ecological footprint such as the consumption of water, food, electricity and parameters necessary to calculate the transportation footprint, as well as the amount of waste produced, were collected. The results showed that the role of food variable was significant, while the role of water was moderate and the effect of transportion was relatively low. The food variable was important for tourists, and this is more important based on the characteristics of age and Visitor's place of residence, while the level of education was ranked in the second place. The importance of the three variables of water, food and transport in the income attribute was almost the same, indicating that the expectation of each stratum is proportional to the income level. Therefore, it is recommended that the places providing food should be more closely monitored and controlled and the quality of services should rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Footprint
  • Visitor`s Characteristics
  • Bistoon