تاثیر تجربه خاطره انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت یابی مشتری با برند: مطالعه گردشگران اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jtd.2018.81144

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر تجربه خاطره انگیز برند بر عشق به برند در صنعت گردشگری با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران داخلی اصفهان از اردیبهشت تا مرداد 1396هستند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای و در مناطق مختلف گردشگری اصفهان انجام شد و از پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوا (از نوع صوری) و پایایی پرسشنامه (با آلفای کرونباخ 89%) تایید شد. در نهایت 339 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. به منظور انجام مدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شد . در این مطالعه سه بعد (شناختی، ارزیابی و احساسی) برای هویت یابی مشتری با برند در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از تایید تمام فرضیه های پژوهش بود.ازاین رو نتیجه گرفته شد که تجربه خاطره انگیز از آن بر هویت یابی مشتری بر برند تاثیر مثبت دارد. به همین ترتیب هویت یابی مشتری با برند بر عشق به برند مقصد تاثیر مثبت دارد. این نتایج می تواند برای فعالان صنعت گردشگری مبنایی برای تعیین هویت گردشگران با مقصد گردشگری و جذب آنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of memorable brand experience of tourism destination on destination brand love with the mediating role of consumer-brand identification: Study of tourists in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad shafiee
  • Reihaneh Alsadat Tabaeeian
  • Hoda Tavakoli
Department of Management, Faculty of Administrative Sciences & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is investigating the impact of memorable brand experiences on brand love in tourism industry, using structural equation modeling. The research is a descriptive-survey method. The statistical population was domestic tourists in Isfahan at the time between April 2017 and July 2017. Sampling was done by random cluster method and a standard questionnaire were used to collect data. Content validity (Face type) and reliability of the questionnaire (with Cronbach’s alpha 89%) was confirmed. Finally 339 questionnaires were used for analysis. For data analysis and testing the research model, SPSS and AMOS softwares were used. In this study, three dimensions (cognitive, evaluation, and emotional) were considered for consumer-brand identification. The findings shows that all research hypotheses were confirmed. Therefore, it was concluded that memorable experience have a positive effect on Consumer-brand identification. Similarly, Consumer-brand identification affect destination brand love. These findings can be a basis for actors in tourism industry to identify the tourists with tourism destinations and towards attract them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • memorable brand experience
  • Tourism Destination
  • consumer-brand identification
  • Brand love
  • tourism industry