طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

3 استادیار پژوهشکدة توسعة تکنولوژی جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی مهندسی صنایع

چکیده

تغییرات بنیادین در سمت تقاضا و عرضة گردشگری، همچنین ایجاد الگوهای اقتصاد تجربه و اقتصاد دانش‏بنیان، در فضای کلان توسعة اقتصادی، گردشگری را به سمت‌وسوی خلاقیت پیش برده است؛ به‌طوری‏که، صاحب‏نظران را به این باور رسانده که پایداری گردشگری در گردشگری خلاق است. در این پژوهش، با روش تحقیق توصیفی‌ـ ‌تحلیلی و مطالعات کتابخانه‏ای، مفهوم و ابعاد گوناگون گردشگری خلاق در قالب مدلی نوین تبیین شده و با تکنیک دلفی دومرحله‏ای اجماع خبرگان، درخصوص مدل، صورت گرفته است. گردشگری خلاق می‏تواند هم در گستره‌ای دیده شود که یک سوی آن عرضه‏محوری و سوی دیگر تقاضامحوری باشد و هم در گستره‏ای که در دو سوی آن، مقصدمحوری و فعالیت‏محوری جای گرفته باشد. بدیهی است هرکدام از این رویکردها ویژگی‏ها و شاخص‏های خاص خود را دارند. پژوهش حاضر، با تلاقی دادن دو گسترة یادشده، مدل مفهومی جدیدی برای گردشگری خلاق طراحی کرده است. در این مدل چهارخانه‏ا‏ی، اکوسیستم گردشگری خلاق، چشم‏انداز خلاق، صنایع خلاق و طبقة (گردشگر) خلاق، معرفی شده‏ است که می‏تواند ابعاد گوناگون گردشگری خلاق را توصیف کند. پس ‌از طراحی مدل، برای اعتبارسنجی آن، پژوهش‏های انجام‌شده مجدداً تحلیل شده و خانة مربوط به وجه غالب آن پژوهش در مدل نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Design of Creative Tourism Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Bastenegar 1
  • Ali Hasani 2
  • Morteza Khakzar Befruee 3
1 PhD student of tourism management, University of Science and Culture
2 Assistant professor of University of Science and Culture
3 Assistant professor of Institute for Technology Development ,ACECR, Industrial Engineering Group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative tourism
  • creative perspective
  • creative ecosystem tourism
  • creative industry
  • creative class (tourist)