شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در صنعت گردشگری مورد مطالعه: هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

باتوجه ‌به اهمیت روزافزون خدمات الکترونیکی، به‌کارگیری این خدمات به ضرورتی برای کلیة کسب‌وکارها تبدیل شده است و وفاداری به خدمات الکترونیکی ابزاری مهم برای رقابت و بقا به‌شمار می‌رود. امروزه با گسترش تکنولوژی و جایگزین شدن آن به‌جای روش‌های سنتی در صنعت روبه‌رشد گردشگری، وفاداری الکترونیکی مشتریان عامل بسیار مهمی در توسعة صنعت گردشگری به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو، وجود مدلی جامع برای سنجش عوامل مؤثر بر وفاداری به خدمات الکترونیکی، برای بهبود و مدیریت خدمات گردشگری، به‌خوبی قابل‌ درک است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی گردشگران در هلدینگ سیاحتی و مراکز بنیاد مستضعفان است. بنابراین، سه عامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی شامل رضایت الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، کیفیت الکترونیکی و همچنین شاخص‌های مؤثر بر هر سه عامل شناسایی شدند. پس از انتخاب مدل تحقیق، پرسش‌نامه میان 384 نفر از مشتریان هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد، که ازطریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و همگی از خدمات الکترونیکی استفاده کرده بودند، توزیع شد؛ داده‌های موردنیاز جمع‌آوری و اعتبار و صحت اجزای مدل سنجیده شد. برای تحلیل نتایج، از تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون و واریانس و معادلات ساختاری در نرم‏افزارهای آماری لیزرل و SPSS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتماد و رضایت و در نتیجه وفاداری مشتریان، در صنعت گردشگری، مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of affecting Factors on Electronic Loyalty in Tourism Industry Case Study: Holding of Tourism and Recreation Centers of Bonyad Mostazafan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Farzaneh Khoushebast 2
  • Elham Vahedi 2
1 Professor, Faculty of Geography, Tehran University
2 Ph.D Student of Tourism Management, Science and Culture University, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of electronic services
  • Satisfaction
  • Trust
  • electronic loyalty to Holding of Tourism and recreation centers of Bonyad Mostazafan