نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری میهمانان در هتل‌های مقصد گردشگری رامسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران.

چکیده

دلبستگی و وفاداری میهمانان به یک هتل، نتیجة ارزیابی آن‌ها از شاخص‌هاست. نخستین و بهترین شاخص، شواهد فیزیکی است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش شواهد فیزیکی در تسلسل وفاداری میهمانان هتل‌های شهرستان رامسر است. جامعة آماری تحقیق شامل میهمانانی است که حداقل سه بار، در طی سال 1395، در این هتل‌ها اقامت داشته‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی دردسترس است. ازطریق فرمول کوکران، حداقل افراد نمونه 196 نفر محاسبه شده که از 250 پرسش‌نامة توزیع‌شده، 217 پرسش‌نامة کامل عودت داده شد. روایی پرسش‌نامه ازطریق روایی هم‌گرا و پایایی آن با پایایی مرکب و روش آلفای کرونباخ بررسی شده که برای تمامی متغیرها قابل‌قبول بوده است. فرضیه‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره ارزیابی شده‌ و  با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 54/8 و اس‌پی‌اس‌اس 23 تحلیل شده است. نتایج نشان داده که شواهد فیزیکی، هم به‌طور مستقیم و هم ازطریق وفاداری نگرشی، بر وفاداری کُنشی میهمانان هتل تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر شواهد فیزیکی نقش مهمی در تسلسل وفاداری میهمانان، در هتل‌های شهرستان رامسر، ایفا می‌کند. بر این اساس، پیشنهادهایی کاربردی به هتل‌داران و مدیران هتل‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Evidence in Continuum Dimension of Guest Loyalty in Hotels of Ramsar Tourism Destination

نویسنده [English]

  • Mostafa Mohammadi
Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Evidence
  • Attitudinal and Acting Loyalty
  • Place Attachment
  • behavioral intentions
  • Hospitality Industry