شناسایی مشکلات توسعة صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی مشکلات توسعة صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائة راهکارهای جذب گردشگر است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعة آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم شده است: 286 گردشگر بومی و غیربومی منطقه، در سال 95، که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس و 66 نفر از مسئولان کارشناس درزمینة گردشگری که در بخش کمّی به‌صورت سرشماری و در بخش کیفی به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند در تحقیق شرکت داده شدند. در مرحلة کیفی، ابتدا چارچوب موانع پیشِ‌روی توسعة صنعت گردشگری در بوشهر به‌روش مثلثی‌سازی، ازطریق تحلیل مضمون، بررسی مبانی نظری، پیشینة تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران شناخته شد و براساس آن پرسش‌نامة محقق‌ساخته طراحی شد. روایی پرسش‌نامه با روش تحلیل گویه و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. درنهایت هشت عامل: موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع دولتی، موانع بهداشتی، موانع جغرافیایی، موانع تفریحی، موانع سیاسی و موانع رفاهی شناسایی و بررسی شد. در پایان، با مصاحبه با کارشناسان و گردشگران، راهکارهای جذب گردشگر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Bushehr Tourism Development Problems and Offering Solutions

نویسندگان [English]

  • Sakineh Dehghanfard 1
  • ALIREZA GHASEMIZAD 2
1 گروه مدیریت اجرایی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، شیراز
2 department of educational science,kazerun brunch,islamic azad university

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • Tourism Management
  • Coastal Tourism
  • Bushehr Province