ایجاد خدمات اقامتی تجربه‌محور از طریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی نمونة موردمطالعه: محلة تاریخی علی‌قلی‌آقا، اصفهان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، گروه مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

چکیده

مراکز اقامتی تجربه‌محور زمینة کسب تجربه‌های جدیدی را برای گردشگر ایجاد می‌کنند که در هیچ مکان دیگری نظیر آن وجود ندارد. در خدمات تجربه‌محور، هدف آن است که اقامت و پذیرایی، با درگیر کردن حواس پنج‌گانة گردشگر، رویدادی خاطره‌انگیز و به‌‌یادماندنی شود. این عمل باعث ایجاد محتوای جدیدی در خاطرات گردشگران و تمایل آن‌ها به کسب مجدد آن تجربه‌ها می‌شود. دراین‌راستا، خانه‌های تاریخی، با فراهم آوردن زمینة کسب تجربیات متفاوت، می‌توانند فضاهای مناسبی برای ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور باشند. ازاین‌رو، محلة علی‌قلی‌آقا، با داشتن میراث فرهنگی غنی و بافت تاریخی ارزشمند، ظرفیت زیادی برای ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور دارد. بااین‌حال، خانه‌های تاریخی این محله، در بدو امر، برای چنین منظوری قابل‌استفاده نیستند و نیاز به نوعی «باززنده‌سازی» دارند. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور ازطریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی است. روش این پژوهش کیفی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه بوده است. تحلیل داده‌های مصاحبه نیز به روش تحلیل تماتیک صورت گرفته است. در فرایند این پژوهش، خانه‌های تاریخی محله، برای ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور، شناسایی شد و مواردی مانند هم‌جواری خانه‌های تاریخی، دسترسی، ارزش معمارانة بنا و سازگاری با ساختمان‌های مسکونی هم‌جوار، به‌عنوان شاخص‌های انتخاب محدودة مناسب برای ایجاد مراکز اقامتی، لحاظ شد. افزون‌براین، مشخص شد که بهره‌گیری از میراث ملموس و ناملموس محله، در باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی، زمینة ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور را فراهم می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing Experience-based Accommodations by Revitalizing of Historic Houses Case Study: Ali-goli-agha Neighborhood, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Movahedi 1
  • Mina Keshani Hamedani 2
  • Mehri Shahzeidi 3
1 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، گروه مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
2 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
3 mehrishahzeidi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • experience-centric accommodations
  • tangible and intangible heritages
  • revitalization
  • Ali-goli-agha neighborhood