تبیین عوامل مؤثر بر سطح حمایت ساکنان شهر تبریز از توسعة گردشگری (با تأکید بر ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه نقش ساکنان محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعة گردشگری امری حیاتی است. لذا شناخت میزان حمایت ساکنان محلی و تبیین عوامل مؤثر بر سطح حمایت ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان حمایت ساکنان از توسعة گردشگری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. بدین‌منظور 384 پرسش‌نامه، به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده، در سه ماهة دوم سال 1395 (تیرماه الی شهریورماه)، بین جامعة آماری تحقیق توزیع شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تصویر ذهنی ساکنان شهر تبریز و حمایت آنان از توسعة گردشگری وجود دارد. همچنین، بین تصویر ذهنی ساکنان و آثار اجتماعی ـ فرهنگی درک‌شدة حاصل از گردشگری، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. تصویر ذهنی ساکنان از جامعة محلی، درک آن‌ها را از آثار گردشگری تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار درک‌شدة گردشگری توسط ساکنان، منجر به حمایت آن‌ها از توسعة گردشگری می‌شود. درنهایت، براساس یافته‌های تحقیق و باتوجه‌به اینکه مهمترین عامل شکل‌گیری تصویر مطلوب از جامعة محلی در ذهن ساکنان ظاهر فیزیکی شهر است، توجه به بافت فیزیکی شهر (بافت‌های تاریخی و قدیمی)، معماری شهر، حفظ و مرمت ابنیه و آثار تاریخی ـ فرهنگی و... همواره باید مورد توجه مسئولان شهری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specifying the Effective Factors on the Level of Residents Support in Tabriz City from Tourism Development (With an Emphasis on the Social - Cultural Aspects)

نویسندگان [English]

  • parviz mohamadzadeh 1
  • Hossein Panahi 1
  • Saeedeh Samadzad 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of management and business, University of Tabriz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residents' Image of Local Community
  • Socio-Cultural Impacts
  • Residents Satisfaction
  • Support of Residents
  • Tabriz City