عوامل مؤثر بر رضایت کلی با نقش میانجی ارزش ویژة برند مقصد گردشگری مورد مطالعه: گردشگران بازدیدکننده از کاخ گلستان در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به‌مثابة ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته ‌است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدیریت سازمان‌های گردشگری و بخش‌های مرتبط با این صنعت پذیرفته شده، رضایت گردشگران است.پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی ـ همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، جهت تحلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و همچنین محاسبة فراوانی‌ها، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد؛ به‌منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، برای تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون KMO و کرویت بارتلت جهت مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل‌ها و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته‌های پژوهش میزان تأثیر هرکدام از متغیرهای مستقل پژوهش را در پیش‌بینی رفتار متغیرهای وابسته نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش، به فهم بهتری از عوامل مؤثر بر رضایت گردشگرانی که از یک مقصد گردشگری دیدن می‌کنند و اندازه‌گیری آن ازطریق این سازه کمک می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که باتوجه‌‌به اینکه گردشگران آشنا به مقاصد گردشگری، در تجارب قبلی خود در مقصد با کیفیت آن آشنا هستند و تصویر ذهنی دقیق‌تری نسبت‌به گردشگران ناآشنا به مقصد دارند، لذا منطقی است که بپنداریم این گردشگران انتظارات خود را، با آنچه از خدمات دریافت می‌کنند، بهتر میی‌توانند تطبیق دهند و ارزش مقصد برای این گروه از گردشگران متفاوت با مقاصد گردشگری دیگر خواهد بود؛ و جلب رضایت گردشگر، با آگاهی از مقصد و دریافت خدمات موردانتظار از مقصد، تسهیل خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting Factors On Overall Satisfaction: The Mediating Role Of Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karroubi 1
  • Amir Abbas Vafaei 2
  • Peiman Seyedi 3
1 عضو هیئت علمی
2 دانشجو
3 دانشجو