تأثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطالعة موردی: 23 کشور جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

امروزه توسعة گردشگری موردتوجه برنامه‌ریزان اقتصادی دولتی و خصوصی همة کشورها قرار گرفته است. بسیاری از کشورها، به‌صورت فزاینده‌ای، به این حقیقت پی‌برده‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید درصدد یافتن راه‌های تازه‌ای برای افزایش درآمدهای خود برآیند. توسعة صنعت گردشگری به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه‌اند ، از اهمیت زیادی برخوردار است. در کشور‌هایی که برای توسعة اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبه‌رو هستند استفاده از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای توریسم امری ضروری است. لذا باتوجه‌به اهمیت موضوع، دراین مقاله، اثر درآمدهای گردشگری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 23 کشور عضو چشم‌انداز را مورد مطالعه قرار داده‌ایم . بدین‌منظور، با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی‌ داده‌های‌تابلویی، در یک نمونه شامل 23 کشور طی دورة 2008-2014 اثر درآمدهای گردشگری به‌همراه سایر متغیرهای تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی شده‌است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که اثر درآمد یادشده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی‌دار است. همچنین درجة بازبودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلیِ سرانه، بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنی‌دار اما میزان تورم، بر سرمایه‌گذاری، اثر منفی و معنی‌دار دارد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism Revenues on the Absorption of Foreign Direct Investment (A case study of 23 countries)

نویسنده [English]

  • Yousef Mehnatfar
دانشگاه مازندران