واکاوی کارایی صنعت هتل‌داری استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

از آنجا که موفقیت در هر سازمانی نیازمند اندازه‌گیری عملکرد و برنامه‌ریزی برای بهبود آن است، در این تحقیق تلاش شده میزان کارایی صنعت هتل‌داری مورد ارزیابی قرار گیرد.باتوجه‌به نقش مهمی که روش تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل کارایی نسبی و سنجش عملکرد صنایع گردشگری ایفا می‌کند، در مطالعة حاضر، از این تکنیک برای ارزیابی کارایی هتل‌های منتخب استان یزد استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی کاربردی است؛ برای تعیین ضریب کارایی هتل‌ها از مدل‌های مضربی BCC و CCR خروجی‌محور و برای مقایسه و رتبه‌بندی واحدهای کارا از تحلیل رابطة خاکستری استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که 5/18 درصد از هتل‌های مورد بررسی، بر‌اساس مدل CCR و 6/29 درصد براساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین، هتل‌های مرجع الگوی هتل‌های ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Performance of the Hotel Sector in the Tourism Industry in Yazd province through Gray Relation Analysis

نویسندگان [English]

  • Morteza Mahmoudi Meimand
  • Amir Reza Konjkav Monfared
  • Saeede Ketabi
موسسه آموزش عالی امام جواد یزد