شناسایی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی فعالیت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند معیاره  (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری برای دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین‌المللی، بایستی بخش‌های مختلف این صنعت را شناسایی کرد و به بخش‌های پراهمیت‌تر توجه ویژه‌ای مبذول داشت. یکی از این بخش‌های مهم که قابلیت تبدیل شدن به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد «ورزش» است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی نام برده می‌شود. امروزه گردشگری ورزشی، فراتر از یک صنعت به پدیده‌ای اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از آن استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی فعالیت‌های گردشگری ورزشی در سطح استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن نیز با محاسبه نرخ ناسازگاری به تأیید رسیده است. جامعه آماری 40 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری هستند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه، با استفاده از روش ANP و در نرم‌افزار Super Decision انجام شد. نتایج حاکی است در زمینه رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، تسهیلات اقامتی- رفاهی با امتیاز 171852/0 و پس از آن امنیت، بیشترین تأثیر را دارا هستند و در اولویت‌بندی 6 گروه فعالیت‌های گردشگری ورزشی، ورزش‌های کوهستانی با 273932/0 امتیاز، در بالاترین رتبه قرار دارند و پس از آن ورزش‌های مبتنی بر طبیعت و زمین خشک و ورزش‌های آبی و تابستانی قرار ورزش‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors and Prioritizing Sport Tourism Activities( case study: Chaharmahaland Bakhtiary Province)

نویسندگان [English]

  • sedigheh Kiani Selmi
  • Parisa Yeganeh Dastgerdi
چکیده [English]

Sport tourism, has become a socio-economic phenomenon beyond an industry around the world and many countries has considered it as an important resource to improve the economic, social and political conditions. The aim of this study is to identify and prioritize sport tourism activities in the Chaharmahal and Bakhtiari province. Having natural attractions like mountains, rivers, protected areas and so on, this province is suitable for sports and adventure tourism and it is approximately possible to spread any kind of sports activity. The results were obtained in two ways: documentary and field. The main tool for data collection, is a questionnaire which its validity by experts and its reliability has been confirmed by calculating the rate of inconsistent judgments. The population of the 40 sports and tourism experts are in Chaharmahal and Bakhtiari Province. To analyze the results of the questionnaire, the ANP method and Super Decision software has been used. The results show that the ranking of factors, residential facilities - facilities with x points and then security, have the greatest impact on the prioritization attractions.in prioritizing 6 major existing sports attractions, mountain sports with x points, the highest rank, and then were nature and land-based sports, water and summer sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaharmahal and Bakhtiari Province
  • Prioritizing
  • ANP Method
  • Sport tourism
استانداری چهارمحال و بختیاری، دفتر آمار و اطلاعات. (1394).

اصفهانی، نوشین، گودرزی، محمود، اسدی، حسن، سجادی، نصراله و اسمیت، استیفن. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة جهان‌گردی ورزشی داخلی ایران. نشریةمدیریتورزشی، شمارة 1، صص 175-159.

اصفهانی، نوشین. (1391). گردشگری ورزشی. انتشارات حتمی دانشگاه الزهرا، چاپ سوم.

ادبی فیروزجاه، جواد، کوزه‌چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1388). بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری. نشریةمدیریتورزشی، شمارة 1، صص 71-67.

پورخباز، حمید، جوانمردی، سعیده، یاوری، احمدرضا و فرجی‌سبکبار، حسنعلی. (1392). کاربرد روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل تلفیقی DEMATEL و ANP در آنالیز اراضی کشاورزی (مطالعة موردی: دشت قزوین). مجلة محیطشناسی، سال39، شمارة 3، صص 164-151.

زیتونلی، عبدالحمید، هنری، حبیب و فراهانی، ابوالفضل. (1390). شناسایی توانمندی‌های گردشگری ورزشی استان گلستان. مجلة پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارة 1، صص 82-71.48.

فرهنگ فارسی عمید. (1389). انتشارات راه رشد، چاپ اول.

جاوری، مجید و صابری فر، رستم. (1391). روش تحقیق در جغرافیا. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

حسینی، سیدسیروان، کاشف، میرمحمد و سیدعامری، میرحسن. (1392). مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: شهر سقز). نشریة پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، دورة 2، شمارة 2، صص 34-25.

سجادیان، ناهید و سجادیان، مهیار. (1390). امکان‌سنجی کوهپیمایی تفریحی ـ ورزشی درجهت گردشگری روستایی استان مازندران با بهره‌گیری از GIS. مجلة مسکن و محیط روستا، شمارة 133، صص100-85.

سرائی، محمدحسین و حسینی، سیدمصطفی .(1393). کاربرد تکنیکهای نوین تصمیم‌گیری چندمنظوره در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول.

 زبردست، اسفندیار. (1389). کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. نشریة هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی، شمارة 41، صص 90-79.

سهرابی، پوریا، کاشف، میرمحمد، جوادی‌پور، محمد و حسینی، فاطمه. (1390). بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب‌‌سازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه باتوجه‌به استاندارد‌های ملی و بین‌المللی. نشریةمدیریتورزشی، شمارة 10، صص 21-5.

شجاعی، وحید، تجاری، فرشاد، سلیمانی، بهاره و دوستی، مرتضی. (1391). برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری ورزشی استان مازندران. دانشگاهآزاداسلامیواحداهر، سال12، شمارة 39، صص 194-173.

صحت، سعید و عیسی پریزادی. (1388)، به‌کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعة موردی: شرکت سهامی بیمة ایران). نشریة مدیریت صنعتی. دورة 1، شمارة 2.

قیامی‌راد، امیر، محرم‌زاده، مهرداد و حسین‌پور، باقر. (1387). رابطة دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران. فصلنامة المپیک، سال 16، شمارة 2، صص 61-51.

فرهنگ کوچک سخن، دکتر حسن انوری. (1383). انتشارات سخن.

فرهنگ معین. (1371). انتشارات امیرکبیر، دورة هشتم، جلد اول.

کاظمی، مهدی، اسماعیلی، محمودرضا و بیگی فیروزی، الله‌یار. (1391). تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های مناسب توسعة گردشگری پایدار (مطالعة موردی: استان لرستان). فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شمارة 19، صص69-89.

گودرزی، نرگس، فروغی پور، حمید، صابونچی، رضا و امیدعلی، اسماعیل .(1391). تحلیل فضایی و مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از GIS (نمونة موردی: شهر بروجرد). فصلنامةجغرافیاوبرنامه‌ریزیشهریچشم‌‌انداززاگرس، سال 4، شمارة 13، صص 150-131.

مجتبوی، سید کوروش و بهمن‌پور، هومن. (1387). گردشگری ورزشی، انتشارات کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.

محمودی یکتا، مهدی، ذبیحی، اسماعیل و جورابلو، مسعود. (1391). تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران. فصلنامةعلمی ـ پژوهشینگرشهاینودرجغرافیایانسانی، سال 4، شمارة 2، صص 149-139.

معین فرد، محمدرضا، احمد مظفری، سیدامیر، شرف جوادی، بتول و کاظم نژاد، انوشیروان. (1390). بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران. فصلنامة المپیک، سال 19، شمارة 2، صص 22-7.

 

Ahvenainen, J. (2013). Sport Tourism and Destination Marketing. Case: Innsbruck and Lahti, Laurea University of Applied Sciences, Kerava

Amrit. M, Madhu Kumar. CH. (2013). Sport Tourism: Developing and Promoting Cricket in Finland, Laurea University of Applied Sciences, Kerava.

Chivu. C. (2013). Sport Tourism in Romania and The Romanian Experience In Organizing And Hosting An International Sport Event. Case Study: Bucharest International Marathon, Faculty of Geography University of Bucharest.

Chighizola.E. K. (2006). New Orleans As A Destination For Sports Event Tourism, A Thesis Submitted To The Graduate Faculty of The  Louisiana State University and  Agricultural and Mechanical College  In Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Master of Mass Communication in The Manship School of Mass Communication

Chivu. C. (2013). Sport Tourism in Romania and The Romanian Experience In Organizing And Hosting An International Sport Event. Case Study: Bucharest International Marathon, Faculty of Geography University of Bucharest.

Dixon. W. A, Henry.M, Martinez. M.J. (2013), Assessing the Economic Impact of Sport Tourists' Expenditures Related to a University's Baseball Season Attendance, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6, 96-113.

Hinch. T. D, Higham. E. S. (2001). Sport Tourism: a Framework for Research, International Journal of Tourism Research, 3, 45-58.

Kennelly. M. (2011). Developing Sport Tourism: A Multiple Case Study of  Interaction between Australian National Sport Organizations and a Sport Tour Operator, submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Griffith Business School, Griffith University.

Rinaldi. G. (2011). Sport Tourism: An Exploration of the Motivations and Tourism Experiences of Australian Football League Interstate Sport Tourists Travelling to Western Australia, School of Marketing, Tourism and Leisure, Faculty of Business and Law, Edith Cowan University

Ross.D. S. (2001). Developing Sports Tourism, national Laboratory for Tourism and eCommerce, University of Illinois at Urbana – Champign

Peric. M. (2010). SPORTS TOURISM AND SYSTEM OF EXPERIENCES, Tourism and Hospitality Management, Vol. 16, No. 2, pp. 197-206

Quinn. M. (2012). Sport Tourism - The Scale of Opportunity from hosting a Mega Event, Insight Department  VisitScotland.

Saaty, T. L. ,2005, An Analytical Hierarchy and Network Processes Approach for the Measurement in Tangible Criteria and for Decision Making; Multiple Criteria Decision, Analysis: State of the Art Surveys. Edited by Jose Fiigueira et at.   

Schwark. J . (2007). Sport tourism: introduction and overview, European Journal for Sport and Society, 4 (2), 117-132.

wang. J. (2014). On the development of sports tourism in China, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(6):1918-1924.