بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری  مطالعه موردی: شهرستان­های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی؛

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

وفاداری یک گردشگر به مقصد خاص موضوعی کلیدی در مدیریت گردشگری است. به­ طوری­که امروزه مفهوم وفاداری به­ عنوان یک نیروی محرک اصلی و یکی از شاخص­های مهم موفقیت در بازاریابی و منابع گردشگری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری شهرستان­های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی گردشگران ورودی به نقاط گردشگری هر سه شهرستان در سال 94 بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آنها به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای سهمیه­ای انتخاب شد. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، جمع­آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت که روایی آن توسط متخصصان امر و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ تأئید شد (780/0تا 945/0 =α). تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از SPSS انجام شد که نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیر وفاداری با متغیرهای انتظارات، کیفیت درک­ شده، ارزش درک­ شده، وجهه استنباط شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی­داری در سطح 1% دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد سه متغیر رضایت، تعهد و تصویر (وجهه استنباط­ شده) قادرند در مجموع 6/69 درصد از تغییرات در متغیر وفاداری را تببین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship and the Effects of Loyalty Influencing Factors of the Tourists Towards Tourist Areas, the Case of Masjed Soleiman, Andika and Lali

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmadi
  • Abdolazim Ajili
  • Masoumeh Forouzani
  • Masoud Yazdanpanaah
چکیده [English]

Tourist's loyalty to a particular destination is a key issue in tourism management, so that recently this concept has been recognized as a major driving force and one of the most important indicators of success in marketing and in the use of tourism resources. Therefore, this study aims to investigate the relationship and effects of the loyalty influencing factors of tourists towards the tourist areas of Masjed Soleiman, Andika and Lali in Khuzestan province. The study population included all incoming tourists to the tourist areas of these three cities in that a sample of 250 participants was selected among them using Stratified random quota sampling method. In this descriptive-analytical study, required data were collected by means of a  questionnaire that its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was approved by calculating Cronbach's alpha coefficient (0.780 to 0.945). Data analysis was done using SPSS software. Results of the Pearson correlation coefficient test showed that loyalty is significantly correlated at 1% with variables of expectations, perceived quality, perceived value, perceived prestige, commitment and satisfaction. The results of regression analysis also revealed that three variables of tourists' satisfaction, commitment and image (the image inferred) can explain a total of %66/9 of the changes of their loyalty variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourists
  • tourist areas
  • Satisfaction
  • Loyalty
  • satisfaction model
ابراهیمی، ابوالقاسم و منصوری، حسین. (1392). بررسی تأثیر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه‌ای و تمایلات رفتاری مشتریان. مجلة چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14: 170-153

امینی، محمدتقی و سهرابی، شهاب. (1389). بررسی تأثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند. مجلة مدیریت توسعه و تحول، شمارة 4: 83 – 73.

تقوی فرد، محمدتقی، نعمت، صنیعی منفرد، محمدعلی. (1390). مدل پیش‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات‌دهندة اینترنت). مجلة مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، دورة 3، شمارة 10: 74- 55.

زارعی، عظیم، قربانی، فاطمه و پدرام نیا، مینو. (1391). عوامل مؤثر بر واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصد گردشگری. فصلنامة علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 20: 166-141

سعیدا اردکانی، سعید، حبیب‌الله میرغفوری و برقی، شاهین. (1389). شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و تصمیم‌گیری چند شاخصه. فصلنامة مطالعات گردشگری، شمارة 13

 ضرغام بروجنی، حمید و هوا دلشاد. (1390). ارائة الگوی مناسب توسعة گردشگری در کلاردشت. فصلنامة توسعه و گردشگری. دورة 1. 1: 173–144

غفاری آشتیانی، پیمان و اسکندری مهرآبادی، علیرضا. (1390)، ارزیابی رابطة بین ویژگی‌های برنامه وفاداری، رضایت از فروشگاه و وفاداری به فروشگاه (مطالعة موردی: فروشگاه رفاه اراک). مجلة مدیریت بازاریابی، شمارة 10

 

Alegre, J., & Garau, J. 2010. Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of tourism research, 37(1): 52-73.‏

Assaker, G., Vinzi, V. E., & O’Connor, P. 2011. Examining the effect of novelty seeking, satisfaction, and destination image on tourists’ return pattern: A two factor, non-linear latent growth model. Tourism Management, 32(4): 890-901.‏

Ball, D., Simões Coelho, P., & Machás, A. 2004. The role of communication and trust in explaining customer loyalty: An extension to the ECSI model. European journal of marketing, 38(9/10): 1272-1293.‏

Berezan, O., Raab, C., Yoo, M., & Love, C. 2013. Sustainable hotel practices and nationality: The impact on guest satisfaction and guest intention to return.International Journal of Hospitality Management, 34, 227-233.‏

Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism Management, 42, 215-223.‏

Chen, C. F., & Chen, F. S. 2010. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management, 31(1): 29-35.‏

Chen, C. F., & Phou, S. 2013. A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36: 269-278.‏.‏

Del Bosque, I. R., & San Martin, H. 2008. Tourist satisfaction a cognitive-affective model. Annals of tourism research, 35(2): 551-573.‏

Deng, W. J., Yeh, M. L., & Sung, M. L. 2013. A customer satisfaction index model for international tourist hotels: Integrating consumption emotions into the American Customer Satisfaction Index. International Journal of Hospitality Management, 35, 133-140.‏

Dimitriades, Z. S. 2006. Customer satisfaction, loyalty and commitment in service organizations: Some evidence from Greece. Management Research News, 29(12): 782-800.‏

Forgas-Coll, S., Palau-Saumell, R., Sánchez-García, J., & Callarisa-Fiol, L. J. (2012). Urban destination loyalty drivers and cross-national moderator effects: The case of Barcelona. Tourism Management, 33(6), 1309-1320.‏

Gao, B. W., & Lai, I. K. W. (2015). The effects of transaction-specific satisfactions and integrated satisfaction on customer loyalty. International Journal of Hospitality Management, 44, 38-47.‏

Jankingthong, W., & Gonejanart, P. 2012. The relationships of factors affecting post-purchase behavioral intentions in tourism sector. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 12(1): 72-90.‏

Lee, C. K., Yoon, Y. S., & Lee, S. K. 2007. Investigating the relationships among perceived value, satisfaction, and recommendations: The case of the Korean DMZ. Tourism management, 28(1), 204-214.‏

Lee, S., Jeon, S., & Kim, D. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea. Tourism Management, 32(5), 1115-1124.‏

Leong, A. M. W., Yeh, S. S., Hsiao, Y. C., & Huan, T. C. T. 2015. Nostalgia as travel motivation and its impact on tourists' loyalty. Journal of Business Research, 68(1): 81-86.‏

Loureiro, S. M. C., & Kastenholz, E. 2011. Corporate reputation, satisfaction, delight, and loyalty towards rural lodging units in Portugal. International Journal of Hospitality Management, 30(3): 575-583.‏

Meleddu, M., Paci, R., & Pulina, M. 2015. Repeated behaviour and destination loyalty. Tourism Management, 50: 159-171.‏

Rajaratnam, S. D., Munikrishnan, U. T., Sharif, S. P., & Nair, V. (2014). Service quality and previous experience as a moderator in determining tourists’ satisfaction with rural tourism destinations in Malaysia: A partial least squares approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 203-211.‏

Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. 2015. Examining the Structural Relationships of Destination Image, Perceived Value, Tourist Satisfaction and Loyalty: Case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences: 175, 252-259.‏

Romão, J., Neuts, B., Nijkamp, P., & Shikida, A. (2014). Determinants of trip choice, satisfaction and loyalty in an eco-tourism destination: a modelling study on the Shiretoko Peninsula, Japan. Ecological Economics, 107, 195-205.‏

Sadeh, E., Asgari, F., Mousavi, L., & Sadeh, S. 2012. Factors affecting tourist satisfaction and its consequences. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(2), 1557-2012.‏

Song, H., van der Veen, R., Li, G., & Chen, J. L. 2012. The Hong Kong tourist satisfaction index. Annals of Tourism Research, 39(1): 459-479.‏

Sun, X., Chi, C. G. Q., & Xu, H. 2013. Developing destination loyalty: the case of Hainan Island. Annals of tourism research, 43: 547-577.‏

Truong, T. H., & Foster, D. 2006. Using HOLSAT to evaluate tourist satisfaction at destinations: The case of Australian holidaymakers in Vietnam. Tourism management, 27(5): 842-855.‏.‏

Vajčnerová, I., Žiaran, P., Ryglová, K., & Andráško, I. 2014. Quality management of the tourist destination in the context of visitors’ satisfaction. Procedia Economics and Finance, 12: 718-724.‏

Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., Hochrainer-Stigler, S., Monfared, N.,Yaghoubi, J. 2012. Meansuringsatisfacthon of crop insurance a modified American costomer satisfaction model approach applied to Iranian Farmers. International journal of Disaster Risk Reduction

Yoon, Y., & Uysal, M. 2005. An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management,26(1): 45-56.‏

Žabkar, V., Brenčič, M. M., & Dmitrović, T. (2010). Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level. Tourism management, 31(4), 537-546.

Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213-223.