ارزیابی پتانسیل های گردشگری بخش رستاق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گردشگری و توسعه آن ابزاری ضروری برای برنامه- ریزی توسعه روستایی به شمار می- آید و همچنین به شکوفایی روستاها کمک زیادی می-کند. بنابراین، شناسایی ظرفیت-ها و توانمندی-های مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه -ریزان توسعه قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی پتانسیل-های گردشگری دربخش رستاق واقع در شهرستان داراب (جنوب استان فارس) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می-باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و به منظور گردآوری اطلاعات از شیوه -های مشاهده و تکمیل پرسشنامه از متخصصان صنعت گردشگری در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. سپس پس از تعریف معیارهایی، تعداد شش معیار برای شش منطقه گردشگری دربخش رستاق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPمشخص شده است. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که مناطق گردشگری روستاهای رستاق و لایزنگان، مناسب-ترین گزینه- ها برای انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگری و سرمایه -گذاری بیشتر جهت توسعه می-باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Potential Analysis Using Analytical Hierarchy Process (AHP) in Rostaq Village

نویسندگان [English]

 • علیرضا بستانی 1
 • Khadijeh Javani 2
 1. افتخاری، عبدالرضا (1381) نقش گردشگری در توسعه روستایی، نقد و تحلیل چارچوب نظریه ای، فصلنامه مدرس،س 6، ش  40:2-23.
 2. بدری، سیدعلی و یاری حصار، ارسطو (1386) انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه تحقیفات جغرافیایی، ش  95. 84-55.
 3. پاپلی ، محمد حسین ، سقایی، مهدی (1385) گردشگری ( ماهیت ومفاهیم ) انتشارات سمت، تهران.
 4. پرورش حسین، مطهره، عابدینی (1391) گزینش مکانهای مناسب گردشگری در جزیره هرمز با استفاده از ارزیابی چند معیار مکانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 15-16آذرماه.
 5. شماعی، علی(1390) سطح بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای گردشگری با استفاده از مدل AHP مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، س 3 ، ش 10. 2-24.
 1. توفیق، فیروز (1372) ارزشیابی چند معیاری در طرح ریزی کالبدی، نشر آبادی، ش11. 43-40
 2. زبردست، اسفندیار (1380) کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ماهنامه هنرهای زیبا، ش 10. 13-21
 3. جوان، جعفر و سقایی، مهدی (1383)، نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه­ای با تاکید بر مدیریت روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، ش  2. 109-124.
 4. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس،1386.
 5. دیبایی، پرویز(1371) شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
11.Aref, Fariborz,(2011), Sense of Community and Participation for Tourism Development, life Science Journal, Volume8 Issue1.

12.Augustin,M,(1998) National strategies for Rural Tourism Development and sustainability, the experience Journal of sustainable tourism vol,4,no,3,pp,3-33.

13. Bown,William,M,(1993) AHP,Multiple critia Evaluation, in klostem an spreadsheet Models for urban and regional Analysis,new brun wick:center for urban policy Research.

14.Butler, Richard.w, (2002), “problem and issues of integrated tourism development”, contemporary  issue in tourism development, Rutledge.

15. England  ,Research (2005), Rural and Farm Tourism Avoilable on :www.anobanini.ir.

16. Jerry Ho, W.-R., et al., (2010), Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM. Expert Systems with Applications. P. 10. doi:10.1016/j.eswa.05.058

17. Liu, J.C .P.J. shldon (2005) Resident perceptions of the environment impacts of tourism .Annals of tourism Research, vol.14.

18. Rinzin,C,(2007) ecotourism as a mechanism for sustainable development :the case of bhatan , environmental sviences ,p 109.

19. Saaty , T .L.(1980) Hierarchies and Priortiesy in saaty, T.L. and Alexander J.M., The Thinking with Models: Mathematical Models in Physical and Social Scinces, Oxford: pergamon Peress, 1988,pp.148-155

20. Slee, Bill (1997) the Economic impact of alternative types of  Rural ,Tourism .jornal of Agricaltural Economics, vol 10, No 6.

21. Sharply, Richard (2002), “rural tourism and the challenges of tourism diversification”,tourism management, vol.23.

22. Soteriades, Morios (2002), Tourism and environment in Rural areas .Avoilable: www.fund.acbe/prelude.

 23.Thabet ,A(2007) an approach to a strategy for improving libyas tourism industry , international tourism bienhial,pp3-13.

24. Tsai,Wen-Hsien, et al., (2010), An integrated approach for selecting corporate social responsibility programs and costs evaluation in the international tourist hotel, International Journal of Hospitality

 25.Wilson,S,(2001) factors for success in rural tourism development, travel,Research,Boulder,p132.

 

 1. افتخاری، عبدالرضا (1381) نقش گردشگری در توسعه روستایی، نقد و تحلیل چارچوب نظریه ای، فصلنامه مدرس،س 6، ش  40:2-23.
 2. بدری، سیدعلی و یاری حصار، ارسطو (1386) انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه تحقیفات جغرافیایی، ش  95. 84-55.
 3. پاپلی ، محمد حسین ، سقایی، مهدی (1385) گردشگری ( ماهیت ومفاهیم ) انتشارات سمت، تهران.
 4. پرورش حسین، مطهره، عابدینی (1391) گزینش مکانهای مناسب گردشگری در جزیره هرمز با استفاده از ارزیابی چند معیار مکانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 15-16آذرماه.
 5. شماعی، علی(1390) سطح بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای گردشگری با استفاده از مدل AHP مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، س 3 ، ش 10. 2-24.
 1. توفیق، فیروز (1372) ارزشیابی چند معیاری در طرح ریزی کالبدی، نشر آبادی، ش11. 43-40
 2. زبردست، اسفندیار (1380) کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ماهنامه هنرهای زیبا، ش 10. 13-21
 3. جوان، جعفر و سقایی، مهدی (1383)، نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه­ای با تاکید بر مدیریت روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، ش  2. 109-124.
 4. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس،1386.
 5. دیبایی، پرویز(1371) شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
11.Aref, Fariborz,(2011), Sense of Community and Participation for Tourism Development, life Science Journal, Volume8 Issue1.

12.Augustin,M,(1998) National strategies for Rural Tourism Development and sustainability, the experience Journal of sustainable tourism vol,4,no,3,pp,3-33.

13. Bown,William,M,(1993) AHP,Multiple critia Evaluation, in klostem an spreadsheet Models for urban and regional Analysis,new brun wick:center for urban policy Research.

14.Butler, Richard.w, (2002), “problem and issues of integrated tourism development”, contemporary  issue in tourism development, Rutledge.

15. England  ,Research (2005), Rural and Farm Tourism Avoilable on :www.anobanini.ir.

16. Jerry Ho, W.-R., et al., (2010), Combined DEMATEL technique with a novel MCDM model for exploring portfolio selection based on CAPM. Expert Systems with Applications. P. 10. doi:10.1016/j.eswa.05.058

17. Liu, J.C .P.J. shldon (2005) Resident perceptions of the environment impacts of tourism .Annals of tourism Research, vol.14.

18. Rinzin,C,(2007) ecotourism as a mechanism for sustainable development :the case of bhatan , environmental sviences ,p 109.

19. Saaty , T .L.(1980) Hierarchies and Priortiesy in saaty, T.L. and Alexander J.M., The Thinking with Models: Mathematical Models in Physical and Social Scinces, Oxford: pergamon Peress, 1988,pp.148-155

20. Slee, Bill (1997) the Economic impact of alternative types of  Rural ,Tourism .jornal of Agricaltural Economics, vol 10, No 6.

21. Sharply, Richard (2002), “rural tourism and the challenges of tourism diversification”,tourism management, vol.23.

22. Soteriades, Morios (2002), Tourism and environment in Rural areas .Avoilable: www.fund.acbe/prelude.

 23.Thabet ,A(2007) an approach to a strategy for improving libyas tourism industry , international tourism bienhial,pp3-13.

24. Tsai,Wen-Hsien, et al., (2010), An integrated approach for selecting corporate social responsibility programs and costs evaluation in the international tourist hotel, International Journal of Hospitality

 25.Wilson,S,(2001) factors for success in rural tourism development, travel,Research,Boulder,p132.