تحلیل و ارزیابی شاخص های پایداری گردشگری روستایی با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: روستاهای شهرستان طالقان)

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص-های پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان طالقان می-باشد. در این راستا این پژوهش با روش توصیفی andndash;تحلیلی بر آن است با استفاده از روش-های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره فازی-تاپسیس FTOPSIS)) و تدوین پرسشنامه به تحلیل شاخص-های پایداری گردشگری در نواحی مورد بررسی بپردازد. روستاهای مورد مطالعه شامل 11 روستا، (بزج، دیزان، فشندک، گلیرد، گوران، حسن جون، جوستان، کرکبود، سوهان، وشته، زیدشت)، در شهر طالقان می-باشند. نمونه مورد بررسی به طور تصادفی در هر روستا 2 نفر شورا برای نظرسنجی و دستیابی به هدف تحقیق انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می-دهد که در بعد اقتصادی شاخص(میزان توزیع درآمد برای منطقه)، و در بعد اجتماعی شاخص (ارتقا رفاه اجتماعی برای اقلیت-های قومی و مذهبی از طریق گردشگری)، و در بعد سیاسی شاخص (حمایت و پشتیبانی از فناوری-هایی چون ITو ICTبرای ارتقا و توسعه گردشگری و گسترش اقدامات در جهت اتصال امکانات و زیرساخت-های گردشگری منطقه با شبکه نوین فناوری جهانی)، و در بعد تکنولوژیکی شاخص (گسترش اقدامات در جهت اتصال امکانات و زیرساخت-های گردشگری منطقه با شبکه نوین فناوری جهانی)، و در بعد اکولوژیکی نیز شاخص (ارتقای گردشگری در منطقه متقابلاً به حفاظت از محیط زیست و پاکی محیط) حائز کمترین وزن-ها در وزن-های حداقل، میانگین و حداکثر فازی و همچنین شاخص میزان تقاضا برای گردشگری در منطقه و ایجاد موجبات سلامتی و ایمنی اجتماعی در منطقه و رشد سیاست-های تسهیل کننده و تشویقی برای مقامات و مسئولان منطقه در راستای ارتقا و تشویق گردشگری از سوی نهادهای مرکزی و شاخص حمایت و پشتیبانی از فناوری-هایی چون ITو ICTبرای ارتقا و توسعه گردشگریو توسعه گردشگری و رشد میزان استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر(بادی- خورشیدی و ...) به جای منابع تجدید ناپذیر مانند سوخت-های فسیلی و غیره باشناسE24 حائز بیشترین وزن-ها در وزن-های حداقل، میانگین و حداکثر فازی (????????)، شاخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis Concerning Stability Indexes of Rural Tourism by Using Analysis methods for Multi – criteria Decision Making (Taleghan county′ villages)

نویسندگان [English]

  • وحید ریاحی
  • Masoumeh Rafi'ee
  • Atefeh Ahmadi
1-     آذر، عادل؛ فرجی، حجت، (1381)، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات مدیریت بهره برداری ایران، چاپ اول.

2-     ابراهیم نیا، رضا، ( 1385)، تحلیل مردم شناختی جاذبه­های گردشگری غیر مذهبی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران،

3-     ارمغان، س، (1386)، توریسم ونقش آن در جغرافیا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر، اسلامشهر.

4-     جوان، جعفر و سقایی، مهدی (1383)، فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی، مجموع مقالات کنگره توسعه روستایی، چالش­ها و چشم اندازها، موسسه توسعه روستایی ایران، تهران.

5-     ر. ک، لیوتار، ژان فرانسوا (1380)، وضعیت پست مدرن، ترجمه حسینعلی نوذری، انتشارات گام نو، تهران، چاپ اول.

6-      رضوانی، علی اصغر، (1376)، جغرافیا وصنعت گردشگری، انتشارات پیام نور، چاپ چهارم.

7-     ریچارد وشارپلی (1380)، گردشگری روستایی ترجمه رحمت لله منشی زاده و فاطمه نصیری و نشرمنشی.

8-     عطایی، محمد، (1389). تصمیم­گیری چندمعیارة فازی. شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

9-     نصیریزاده، حمیدرضا و توتونچی، جلیل (1382)، جهانگردی و اشتغال، سمینار بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

10- علی زاده، سید دانا (1389)، بررسی آسیب­های اجتماعی گردشگری در منطهق ثامن مشهد (با تاکید بر امنیت گردشگری)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور تهران.

11- قادری اسماعیل، (1382)، نقش گردشگری روستایی درتوسعه روستایی پایدار، پایان نامه دکترای تربیت مدرس.

12-  اشتری مهرجردی، (1383)، اکوگردشگری و پایداری، تعاریف، جنبه­ها و ویژگی­های آن، ماهنامه اجتماعی اقتصادی جهاد، فروردین واردیبهشت.

13- رحیمی،حسین، (1381)، جهانگردی روستایی و قلمرو آن، ماهنامه سیاسی اقتصادی، شماره185-186.

14- علیزاده، هادی، فیروزی، محمد علی، اجزاشکوهی، محمد، نقیبی رکنی، سیده نرگس، (1392)، سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری در صنعت توریسم در شهر اهواز، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره هفتم، شماره 2،

15- مافی، عزت الله و سقایی، مهدی (1386)، ساماندهی گردشگری در تفرجگاه­های پیرامون شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره83.

16-  موحد، علی، و احمدی، عاطفه (1392)، مسیریابی گردشگران در بافت‌های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت‌ها با استفاده از GIS  (نمونة موردی: سنندج)، فصلنامة علمی – پژوهشی محیط­شناسی، دانشگاه تهران.

 

17-  Buckley, R., )2012(, "Sustainable Tourism: Research and Reality", Annals of Tourism Research, Vol. 39, Pp. 528-546,

18-  Chang, Y.H., Yeh, C.H. (2002). A survey analysis of service quality for domestic airlines. European Journal of Operational Research, 139, 166-177

19-  Choi, C. & A. Sirakaya, )2006(, "Sustainability Indicator for Managing Community Tourism", Tourism Management, Vol. 27, Pp. 1274-1289,

20-  Holland, sandcrotts.j.)1992(. Burian.M. and Dixey. L.21 Tourism in poor rural Areas, Diverersifying vol.20,no.3,pp:258_277:www.emeraldinisight.com

21-  Kinsmon, P. (1996), Conflict and cooperation over ethnic minority20 acces, to the countrysid: the Blak Environment New York and the country side commision” in C. watkns (ed), Right of way: policy, culture and management, London,

22-  Miller, G., )2001("The Development of Indicators for Sustainable Tourism: Results of a Delphi Survey of Tourism Researchers", Tourism Management, Vol. 22, Pp. 351-362,

23-  Oilya, M., K. Mrrtines & L. Gabriel, )2012(, "Tourism Management in Urban  Region: Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 29, Pp. 567- 569,

24-  Risteski, M., J. Kocevski & K. Arnaudov,(2012), "Spatial Planning and Sustainable Tourism as Basis for Developing Competitive Tourist, Destinations", Social and Behavioral Sciences, Vol. 44,

25-  24-Slee, Bill (1997), “The economic impact of alternative types of rural tourism”. Journal of Agricaltural Economics, Vol. 10, No. 6

26-  Urry, J: (1992) The Tourist Gaze Revisited, American Behavioral scientist, Vol. 36, No. 2,. 

27-  Wang, Y.J., (2008). Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, 1837 – 1845.

28-  Walpole, M.J. & Goodwin, H.J., )2000(, Local Economic Impacts of Daragon in Indonisia, Journal of Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 3. P.5.

29-  Zadeh, L., (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8, 38-53.pp 375-386