تحلیل تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آن ها (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق نام تجاری مقصد، تصویر مقصد و دلایل بازدید دوباره و توصیه مقصد به دیگران را بررسی می-کند. در واقع این تحقیق به بررسی روابط بین تداعی-های نام تجاری (تصویر شناختی، عاطفی و منحصر به فرد) تصویر نام تجاری (تصویر کلی از یک مقصد) و رفتار آینده گردشگران می-پردازد. سوال اصلی تحقیق این است که آیا تصویر کلی و اجزای آن به عنوان تداعی های نام تجاری مقصد بر رفتار آینده گردشگران تاثیر دارد؟ برای این منظور، یک مطالعه در شهرستان چالوس انجام شد. این تحقیق به ترتیب از نظر هدف و روش، کاربردی و توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل 340 نفر از گردشگران داخلی شهرستان چالوس می-باشد و داده ها از طریق پرسشنامه-ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک دو نرم افزار spss ( آمار توصیفی) و Lisrel (آمار استنباطی)، مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می-دهد که تصویر مقصد نقش واسطه-ای را بین تصویر عاطفی و تمایلات رفتاری، بازی می-کند. نتایج تأیید می-کند که یک تصویر مقصد، مستقیماً بر تمایل افراد به بازدید مجدد و توصیه آن مقصد به دیگران اثر-گذار است. نتایج همچنین نشان داد که تصویر شناختی بر تصویر کلی مقصد تأثیر منفی دارد و تصویر منحصر به فرد بر تصویر کلی مقصد تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Tourists' Image of Destination on Their Future Behavior (Case Study: Chalous City)

نویسندگان [English]

 • صاحبه موسی پور 1
 • Mohammadrahim Esfidani 2
 • Mohammad Hossein Rahmati 1
 • Maryam Tajalli Ardakani 1

1.   سیبدری، م ن. (1390). " ارائه مدل ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (بررسی موردی: جزیره کیش)". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

2.  قضاریان،گ. (1387). "انگاره مردم ایروان از ایران به عنوان مقصد گردشگری". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران .

3.  کاظمی،م، پور،س، سعادت یار،ف و بیطرف،ف. (1390). " تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده". مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، صص 34-19.

 1. Aaker, D. A. (1996). "Building Strong Brands". New York: The Free Press.
 2. Aaker, D. A. (1991). "Managing brand equity". New York: The Free Press .
 3. Alcaniz, E.B., Sanchez, I.S. and Blas, S.S. (2009). "The functional-psychological continuum in the cognitive image of a destination: a confirmatory analysis". Tourism Management, Vol. 30 , 715-723.
 4. Baloglu, S. and Brinberg, D. (1997). "Affective images of tourism destination". Journal of Travel Research, Vol. 35,No. 4 , 11-15.
 5. Baloglu, S., & McCleary, K. (1999). "A model of destination image formation". Annals of Tourism Research, 26(4) , 868-897.
 6. Bigne,G.E., Sanchez,M.Z. & Sanchez,J. (2001). "Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: iter-relationship". Tourism managment ,VOL.22, NO.6 , 607-616.
 7. Buhalis, D. (2000). "Marketing the competitive destination of the future". Tourism Management, 21(1) , 97-116.
 8. Chao, W. Z. (2005). "Marketing tools as factors in destination image formation". Master of sciense Dissertations, Sanjose state University .
 9. Etchner, C.M. and Ritchie, J.R.B. (1993). "The measurement of destination image: an empirical assessment". Journal of Travel Research, Vol. 31(4) , 3-13.
 10. Gallarza, M. G., Saura, L. G., & Garica, H. C. (2002). "Destination image:Towards a conceptual framwork". Annals of tourism research,29(1) , 56-78.
 11.  Harrison-Walker, L. J. (2001). "The measurement of- word-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents". Journal of service Research, 4(1). 60-75.
 12. Keller, K. L. (2008). "Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity". (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 13.  Pike, S. D. (2009). "Destination brand positions of a competitive set of near- home destination". Tourism management,30(6) , 857-866.
 14. Qu, H., Hyunjung Kim, L., & Hyunjung Im, H. (2011). "A model of destination branding:Integrationg the concepts of the branding and destination image". Tourism Management , 465-476.
 15.   Ryan, C., & Gu, H. (2008). "Destination branding and marketing: the role of marketing   organizations". In H. oh (Ed.), Handbook of hospitality marketing management (pp. 383-411). Butterwoth-Heinemann.
 16. Tasci, A. D. A. & Kozak, M. (2006). "Destination Brands VS Destination Image:Do we know    we mean". Journal of Vacation Marketing,12 , 19.