بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مفهوم پایداری در صنعت گردشگری مفهومی اثرگذار و بحث برانگیز در چند دهه اخیر در سراسر جهان بوده است. سازمان ها و شرکت ها غالبا به عنوان عاملان اصلی ایجاد مسائل زیست محیطی و اجتماعی و در نتیجه منشأ ناپایداری در جامعه شناخته می شوند. هتل ها نیز به عنوان یکی ازبخش های مهم صنعت گردشگری آثارمختلفی برمحیط برجای می گذارند اما مظاهرپایبندی به اصول توسعه پایداردربین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتل ها در ایران، چندان گسترده نیست.بسیاری از نویسندگان متأخر، کارآفرینی را موتور محرکه توسعه پایدار دانسته و معتقدند قدرت نوآورانه کارآفرینی، انقلاب صنعتی بعدی و آینده ای پایدارتر را به همراه خواهد داشت. اما مفهوم پایداری بسیار پیچیده است و عملیاتی کردن و سنجش میزان پیشرفت در مسیر پایداری در همه حوزه ها بسیار دشوار بوده و نیازمند تدوین شاخص های دقیق و سازگار ومناسب است. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل های ایران چگونه است؟ بدین منظور بااستفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و پیمایش ونظرخواهی ازاستادان،خبرگان ومتخصصان، به شیوه دلفی به ارائه شاخص ها ومعیارهای مناسب (بومی شده) برای اندازه گیری پیشرفت به سوی کارآفرینی پایداردرهتل های ایران پرداخته شده است. براساس یافته  های تحقیق درمجموع 56 شاخص، معرفی گردید که از آن میان، 19 شاخص معرف پتانسیل های کارآفرینی و پایداری، 4 شاخص معرف قصد و نیت، 11 شاخص در بعد اقتصادی، 6 شاخص در بعد اجتماعی، 8 شاخص در بعد زیست محیطی و 8 شاخص نیز در بعد نهادی شناسایی شدند که متناسب با شرایط کسب و کارهای گردشگری از جمله هتل ها در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Sustainable Entrepreneurship Management Indicators of Hotels in Iran

نویسندگان [English]

  • عبدالرضا رکن الدین افتخاری 1
  • مهدی پورطاهری 1
  • افسانه پورجم علویجه 2

ضیایی، م، عزیزی، ع. (1393). راهنمای تدوین و کاربرد شاخص­های ارزیابی توسعه پایدار گردشگری، نشر علوم اجتماعی.

Aragon-Correa, J. A., et al. (2015). "Sustainability Issues and Hospitality and Tourism Firms’ Strategies Analytical Review and Future Directions." International Journal of Contemporary Hospitality Management 27(3): 498-522.

Ateljevic, J. and Page, S.J. (2009), Tourism and Entrepreneurship: International Perspectives, Elsevier, Amsterdam, pp. 1-6.

Boluk, K. A. and Z. Mottiar. (2014). "Motivations of Social Entrepreneurs: Blurring the Social Contribution and Profits Dichotomy." Social Enterprise Journal 10(1): 53-68.

Butler, R. W. (1999). "Sustainable Tourism: A State of the Artview". Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment 1(1): 7-25.

Canina, L., et al. (2012). "Management Theories Linking Individual and Organizational Level Analysis in Entrepreneurship Research." International  Entrepreneurship Management Journal 8: 271-284.

Carlisle, S., Kunc, M. and Tiffin, S. (2013), “Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: experiences from Africa”, Tourism Management, Vol. 35, pp. 59-69.

Chou, C.-J. (2014). "Hotels’ Environmental Policies and Employee Personal Environmental Beliefs: Interactions and Outcomes." Tourism Management 40: 436-446.

Cohen, B. and Winn, M.I. (2007), “Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, Vol. 22, pp. 29-49.

Crnogaj, K., et al. (2014). "Building a Model of Researching the Sustainable Entrepreneurship in the Tourism Sector." Kybernetes 43(3/4): 377-393.

Devece, C. A., et al. (2011). "Entrepreneurship Research in Service Industries: a Literature Classification and Trend Analysis." International  Entrepreneurship Management Journal 7: 479-493.

Ebrashi, R. E. (2013). "Social Entrepreneurship Theory and Sustainable Social Impact." Social Responsibility Journal 9(2): 188-209.

Hall, J.K., Daneke, G.A. and Lenox, M.J. (2010), “Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions”, Journal of Business Venturing, Vol. 25, pp. 439-448.

Hoang, H. and B. Antoncicb (2003). "Network-based Research in Entrepreneurship: A Critical Review." Journal of Business Venturing 18: 165-187.

Hockerts, K. and R. Wüstenhagen (200). "Greening Goliaths Versus Emerging Davids — Theorizing about the Role of Incumbents and New Entrants in Sustainable Entrepreneurship." Journal of Business Venturing 25: 481-492.

Ireland, R. D., et al. (2003). "A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions." Journal of Management 29(6): 963-989.

Jaafar, M., et al. (2011). "Entrepreneurship in the Tourism Industry: Issues in Developing Countries." International Journal of Hospitality Management 30.

Johnson, D. (2001). "What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Larger Organisations." Industrial and Commercial Training 33(4): 135-140.

Katsikis, I. N. and L. P. Kyrgidou (2009). "Entrepreneurship in Teleology: the Variety of the Forms." International of Entrepreneurial Behavior and Research 15(2): 209-231.

Keogh, P. D. and M. J. Polonsky (1998). "Environmental Commitment: A Basis for Environmental Entrepreneurship?" Journal of Organizational Change

Management 11(1): 38-49.

Lau, T. L. M., et al. (2012). "The Entrepreneurial Behaviour Inventory: A Simulated Incident Method to Assess Corporate Entrepreneurship." International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 18(6).

Lerner, M. and Haber, S. (2000), “Performance factors of small tourism ventures: the interface of tourism, entrepreneurship and environment”, Journal of Business Venturing, Vol. 16 No. 1, pp. 77-100.

Lordkipanidze, M., Brezet, H. and Backman, M. (2005), “The entrepreneurship factor in sustainable tourism development”, Journal of Cleaner Production, Vol. 13, pp. 787-798.

Miles, M. P., et al. (2009). "Sustainable Corporate Entrepreneurship." International  Entrepreneurship Management Journal 5: 65-76.

Morrison, A.J., Gregersen, H.B. and Black, S. (1999), “What makes savvy global leaders?”,IVEY Business Journal, Vol. 64 No. 2, pp. 44-51.

Morrison, A., et al. (2004). "International Tourism Networks." International Journal of Contemporary Hospitality Management 16(3): 197-202.

Muñoz, P. and D. Dimov (2014). "The Call of the Whole in Understanding the Development of Sustainable Ventures." Journal of Business Venturing.

Ndubisi, N. O. (2014). "Entrepreneurship and Service Innovation." Journal of Business and Industrial Marketing 29(6): 449-453.

Santiago, A. (2013). "On the Road to Sustainability Entrepreneurship: Filipino Case." World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 9(4): 255-271.

Vora, D., et al. (2012). "Applying Entrepreneurial Erientation to a Medium Sized Firm." International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research . 352-379: (3)18

WCED (1987), The World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University Press, New York, NY.

Williams, C. E. and E. C. Y. Tse (1995). "The Relationship Between Strategy and Entrepreneurship: the US Restaurant Sector." International Journal of Contemporary Hospitality Management.22-26: (1) 7.