تبیین موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پدیده جنگ علی رغم ماهیت و زمان وقوع آن بخشی از تاریخ ملت هاست وبه مثابه یک پدیده تاریخی در صورت بندی هویت و حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع نقش اساسی ایفا می کند. پس به مثابه یک فرایند تاریخی- فرهنگی، گردشگری جنگ می تواند یک محور اساسی در تبادل فرهنگی و یکی از وجوه قابل اتکا جاذبه های گردشگری به شمار آید. در این راستا، گردشگری جنگ هم رسالت تبادل فرهنگی بین نسلی در سطح ملی و هم بین جوامع در سطح بین المللی را بر عهده دارد؛ از همین روست که باید گفت ضرورت دارد در کنار توسعه گردشگری داخلی به مقوله گردشگری جنگ نیز توجه ویژه تری شود. ضمن آنکه آمار و ارقام مخاطبان این نوع سفرها در کشور کم نیستند و در مقاطعی همچون تعطیلات عید، بسیاری از جوانان با سفر به مناطق جنگی درصدد تجربه این نوع از گردشگری بر می آیند. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه- ای - کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمونt-test استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعدد مراکزتصمیم گیری، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری، ضعف بازاریابی و ضعف فرهنگ پذیرش گردشگر در استان خوزستان با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری جنگ در این استان رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Obstacles in Developing of War Tourism in Khuzestan Province

نویسنده [English]

 • محمدعلی فیروزی

1. استانداری خوزستان(1392)، گزارش‌های تحلیلی- اقتصادی - اجتماعی استان خوزستان، انتشارات معاونت راهبردی و برنامه ریزی.

2. بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش­های دفاع مقدس(1392).

3. حافظ نیا، محمدرضا(1386)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.

4. دواس، دی. ای(1381)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

5. سازمان جهانی گردشگری(2010)، گزارش رشد و توسعه اقتصادی.

6. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان(1392).

7. ساعی، علی (1381)، تحلیل آماری در علوم اجتماعی با نرم افزار SPSS FOR WINDOWS (درآمدی بر روش تحقیق اجتماعی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات کیان مهر.

8. سبکبار، حسنعلی، باغیانی، حمیدرضا و حمیده نورانی(1390)، نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگی استان خوزستان با استفاده از مدل TOPSIS، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره دوم، پاییز 1390.

9. سلیجر، هربرت دبلیو و النا شوهامی(1378)، روش­های پژوهش در زبان دوم، ترجمه خلیل میرزایی و حمیدرضا فاطمی­پور، تهران: نشر ارسباران.

 1. طالب، مهدی(1380)، شیوه­های عملی مطالعات اجتماعی، تهران: موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 2. کرلینجر، فرد. ان(1377)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن­پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور.
 3. کلانتری، خلیل(1389)، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، چاپ چهارم، تهران: فرهنگ صبا،.
 4. معصومی، مسعود(1387)، سابقه برنامه ریزی گردشگری در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمیرا.
 5. مهدوی، داود(1383)، «راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot، دهستان لواسان کوچک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 
 6. وثوقی، لیلا(1388)، گردشگری تلخ(با تأکید بر گردشگری جنگ)، نشریه علوم اجتماعی«مطالعات گردشگری»، شماره 10.
  1. Avdimiotis, S., Bonarou, Ch., Dermetzopoulo, A., Karamanidis, I., And  Mavrodontis, H. (2009), »Global Swot Analysis,  A Report Produced For Toureg Project«, Deliverable D.2.1By The Department Of Tourism Management Of The Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki, Greece And The Technical University Of Crete, Greece.
  2. Bristow, R.S., Yang, W.T. and Lu, M.T. (2009), »An Application Of The Global Sustainable Tourism Criteria In Health Tourism«, Northeastern Recreation Research Symposium Gtr-Nrs-P-66.
  3. Eccles, G., Costa, J. (2009),» Perspectives on tourism development«, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:8 Number:7  pp: 44-51.
  4. Edgell, D., Maria, A., Ginger, S., and Janson, S. (2008), »Tourism Policy and Planning, yesterday, today and tomorrow«. Butterworth- Heinemann, great Britain.
  5. Font, X., Ahjem, T.E. (2009), »Searching for a balance in tourism development strategies«, international journal of contemporary hospitality management, Volume: 11; Issue: 2/3, pp 73-77.
  6. Gilmore, A. (2008), »Small-Scale Tourism Development In Communist uba«, A Thesis Presented To The University Of Waterloo In Fulfillment Of The Thesis Requirement For The Degree Of Master Of Environmental Studies In Geography, Tourism Policy And Planning.
  7. Lennon, j., Floy, M. (1999), »Interpretation of the Unimaginable: The US Holocaust Memorial Museum, Washngton, DC, and Dark Tourism«, Journal of Travel Research, VOL, 38. 46-50.
  8. Rita, K. (2006) »National Ecotourism Plan, Researcher«, Centre for Coastal & Marine Environment.
  9. Seaton, A.V.(1998), »War and Thanatourism: Waterloo 1815-1914«, Annal of Tourism Research, VOL. No. 1, pp. 130-158.
  10. Sharpley, R., Stone, P. (2008), »Consuming Dark Tourism: A Thanatological Perspective«, Annals of Tourism Research, VOL. 35, pp. 574-595.
  11. Smith, V.L.(1998), »War and Tourism«, An American Ethnography, Annals of Tourism Research, Vol.25,No. L, pp.220-239, 1998.
  12. Strange, C. and Kempa, M. (2003), »Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island«, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 2, pp. 386–405.
  13. Valene, L.(1998), WAR AND TOURISM, An American Ethnography, Annals of Tourism Research, Vol.25,No. L, pp.220-239, 1998.
  14. Weaver, A. (2011), »Tourism and The Military Pleasure and the War Economy«, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 2, pp. 672– 689, 2011.
  15. Winter, C. (2009), »Tourism, Social Memory and the Great War«, Annals of Tourism Research, 36, 607–626.
  16. Winter, C. (2009), Tourism, social memory and the Great War. Annals of Tourism Research, 36, 607–626.
  17. Yuill, M.S.(2003), »A Thesis, Dark Tourism: Underestanding Visitor Motivation at Sites of Deat and Diasaster«, Texas A&M University.