الگوی نقش‌آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 گروه آمایش سرزمین، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2021.293002.2382

چکیده

کشور ایران می‌تواند با بهره‌گیری از جریان رسانه‌ای خود و تمرکز بر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مناظر دیدنی، باستانی و وجود منابع عظیم گردشگری، به جایگاه شایستۀ خود در صنعت گردشگری دست یابد. از آنجایی که در تحقیقات پیشین نقش رسانه‌‌ها در توسعه گردشگری کمتر معرفی شده است، مسئله‌ی اصلی در این پژوهش، چگونگی نقش آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی است. هدف از این مقاله شناسایی و ارائه مدلی مناسب برای نقش آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش کیفی از نوع مطالعه موردی است. بعد از انتخاب سازمان صدا و سیما به عنوان یک مورد مطالعاتی با 13 نفر از افراد متخصص در سازمان صدا و سیما در حوزه رسانه و گردشگری مصاحبه‌ای بر اساس چارچوب STAR انجام شده‌است. داده‌های جمع‌آوری شده ترانویسی شده و با استفاده از تحلیل تفسیری و کدگذاری باز در قالب ابعاد و مفاهیم زیر مجموعه دسته بندی شدند. در نهایت الگوی جامع نقش آفرینی صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی در قالب 4 بعد اصلی چالش‌های محیطی با 5 مفهوم رسانه، جامعه میزبان، گردشگران، تسهیلات و خدمات گردشگری، نقش‌های رسانه با 6 مفهوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و خطی مشی‌گذاری، اقدامات رسانه‌ای با 3 مفهوم رادیو، تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی، دولت و پیامدهای اثرگذاری رسانه با 6 مفهوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و توزیع جغرافیایی به همراه کدهای زیر مجموعه شناسایی شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role-playing Model of IRIB in Development of Domestic Tourism

نویسندگان [English]

  • asadollah kordnaeij 1
  • fatemeh hajmohammad 2
  • Mohammad Mirehei 3
  • hamidreza yazdani 4
1 professor of tarbiat modare univerity
2 PhD student in Media Management, Farabi Campus, University of Tehran
3 Department of Town and Country planning, College of Farabi, University of Tehran
4 Assistant Professor of College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Iran can achieve its rightful place in tourism industry by taking advantage of its media flow and focusing on natural and historical attractions, Spectacular, ancient landscapes and existence of huge tourism resources. Since the role of media in development of tourism has been less introduced in previous researches, the main issue in this research is that how Islamic Republic of Iran Broadcasting influences and plays a role in development of domestic tourism. The purpose of this article is to identify and present a suitable model for the Role-Making of Islamic Republic of Iran Broadcasting in development of domestic tourism. The present study is applied in terms of purpose and case study in terms of qualitative method. After selection of Radio and Television Organization as a case study, interviews were conducted with 13 experts in the Radio and Television Organization in the field of media and tourism based on STAR framework. The collected data were transcribed and categorized into sub-dimensions and concepts using interpretive analysis and open coding. Finally, a comprehensive model of Role-Making of IRIB in the development of domestic tourism in term of four main dimensions of environmental challenges with 5 concepts of media, host society, tourists, tourism facilities and services, government; role of media with 6 concepts of economic, cultural, social, Environmental, managerial and policy-making; media actions with 3 concepts of radio, television and social media, and consequences of Media effectiveness with 6 concepts of economic, cultural, social, environmental, managerial and geographical distribution with subset Code is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Role of media
  • IRIB
  • Tourism development
  • STAR framework
  • Case study