نقش معنای مکان در شکل گیری تصویرذهنی گردشگران(مطالعه موردی:محله جنت شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه شهرسازی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

2 استادیار،گروه شهرسازی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

10.22034/jtd.2020.224085.1997

چکیده

موفقیت یا شکست توسعه گردشگری مقصدها در جهان به تصویر ذهنی گردشگران نسبت به آنها و چگونگی مدیریت این نگرش توسط دولت و برنامه ریزان گردشگری وابسته است؛این تصویر تحت تأثیر استنباط گردشگران از معنای مکان و ادراک قرار می گیرد که از ابتدای مرحلة انتخاب مقصد سفر مشاهده می شود. هدف این پژوهش تحلیل نقش معنای مکان در ایجاد تصویرذهنی روشن در گردشگران می باشد.این پژوهش در محله جنت به عنوان یکی از محلات تاریخی و گردشگرپذیر شهر مشهد انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی است.در این پژوهش از روش کمی برای تحلیل تعداد384پرسشنامه که توسط گردشگران در محیط نمونه پژوهش پاسخ داده شده است و همچنین از روش کیفی برای تحلیل تصاویرذهنی گردشگران و رفتار آنها استفاده شده است ؛گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه، بازدید میدانی و مشاهدات توسط ناظرتعلیم یافته انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری واستفاده از نرم افزارSMART PLS و تحلیل نقشه های شناختی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که بیشترین نقش مولفه معنای مکان در شکل گیری تصاویرذهنی گردشگران از نظر عوامل محیطی شامل خوانایی نشانه های شهری، برآورده شدن انتظارات جامعه و وجود کیفیت و تناسبات محیطی برای درک راحتتر و از نظر عوامل انسانی شامل ایجاد ارتباط بصری قوی، حواس و تجربه شخصی در تصویرذهنی گردشگر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of place meaning in shaping the mental image of tourists(Case study: Jannat neighborhood of Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Elham Honarmand 1
  • Toktam Hanaee 2
1 M.Sc Student of urban Design. Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning & Design, Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The success or failure of destination tourism development in the world depends on the mental image of tourists towards them and how this attitude is managed by the government and tourism planners; this image is influenced by tourists' perceptions of the meaning of place and perception Is observed. The purpose of this study is to analyze the role of the meaning of place in creating a clear mental image in tourists. This research has been done in Janat neighborhood as one of the historical and touristic neighborhoods of Mashhad. The present study is applied in terms of purpose and in terms of the nature of the survey. In this research, a quantitative method has been used to analyze 384 questionnaires answered by tourists in the research environment and also a qualitative method has been used to analyze tourists' mental images and their behavior; Data collection was done through questionnaires, field visits and observations by a trained supervisor, and structural equations were used to analyze the data, using SMART PLS software and cognitive map analysis. The results of the study indicate that the most important role of the meaning of place in the formation of tourists' mental images in terms of environmental factors including the readability of urban signs, meeting community expectations and the existence of quality and environmental proportions for easier understanding and human factors including communication. Strong visuals, senses and personal experience will be in the tourist image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist mental image
  • location meaning
  • place payment map.Janet neighborhood