بررسی اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی (اقامت گاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام، شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

2 پژوهشگر پسا دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و عضو هیات مدیره علمی توسعه روستایی ایران؛

3 استادیار دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان، سمنان ایران؛

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران؛

10.22034/jtd.2020.216781.1947

چکیده

یادگیری مشارکتی می تواند شـرایط را بـرای آمـوزش بهتــر فــراهم نمایــد. در واقع یادگیری مشارکتی را یـک اعتـدال در بـا هـم کـارکردن ، باهم ساختن ، یادگیری باهم ، تغییر با هـم و توسـعه دادن و کمک به رشد یکدیگر می داند. هدف این مقاله بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی (روش جیگساو)‌ بر نگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی در اقامتگاه‌های منتخب بخش بسطام بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل، 30 نفر از کارکنان اقامت گاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام، شاهرود به‌صورت نمونه در دسترس که تابه‌حال هیچ‌گونه آموزشی ندیده بودند، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی با الگوی جیگساو در مقایسه با یادگیری سنتی برنگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامت گاهای منتخب بخش بسطام اثربخش‌تر بوده است.انتخاب شدند. نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی با الگوی جیگساو در مقایسه با یادگیری سنتی برنگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامت گاهای منتخب بخش بسطام اثربخش‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Participatory Learning on attitude and environmentally responsible behaviorsof ecologe (Selected ecologe of Bastam, Shahroud)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Zabih-Allah Torabi 2
  • Mohammad Najjarzadeh 3
  • Parastou Hasani Jalilian 4
1 1- Professor of the Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran;
2 2- Postdoctoral researcher in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran;
3 Assistant Professor, Faculty of Tourism, Semnan University, Semnan, Iran;
4 PhD student in Geography and Rural Planning, Guilan University, Guilan, Iran;
چکیده [English]

Participatory learning can create the conditions for better education. In fact, collaborative learning is seen as a balance between working together, working together, learning together, changing with each other, and developing and helping each other grow. The purpose of this article was to investigate the effectiveness of participatory learning (Jigsav method) on environmentally responsible attitudes and behaviors in selected resorts in Bastam. For this purpose, during a quasi-experimental study with pre-test and post-test and control group, 30 selected camping staff of Bastam district, Shahroud were selected as available sample who had never received any training. The results showed that participatory learning with the Jigsav model was more effective than traditional learning of the attitude and responsible environmental behavior of the Bastam district resident staff. For this purpose, during a quasi-experimental study with pre-test and post-test and control group, 30 selected camping staff of Bastam district, Shahroud were selected as available sample who had never received any training. The results showed that participatory learning with the Jigsav model was more effective than traditional learning of the attitude and responsible environmental behavior of the Bastam district resident staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Leaning
  • traditional learning
  • Attitude
  • environmentally responsible behaviors