ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری (موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

2 استادیار موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)یزد

10.22034/jtd.2020.210478.1899

چکیده

لازمۀ توسعۀ گردشگری ، شناخت نقاط قوت و ضعف، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف است. ازجمله مهم‌ترین عوامل، راهنمایان می‌باشند که در تعامل مستقیم با گردشگران هستند. با وجود اهمیت کار راهنمایان تور، ارزیابی‌های زیادی درباره وضعیت حرفه‌ای و رضایت گردشگران از عملکرد آنها گزارش نشده است. مناسب‌ترین راه ارزیابی عملکرد راهنمایان تورهای ورودی، گردشگران خارجی همراه آنها می‌باشند. این تحقیق با توجه به جایگاه راهنمایان در ارائه خدمات به گردشگران و کمبود پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به راهنمایان به ارزیابی عملکرد ویژگی‌های راهنمایان ایرانی در 24 ویژگی مهارت‌های حرفه‌ای، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های ظاهری از دید گردشگران خارجی که در شهریورماه 98 به یزد مسافرت نموده‌اند، می‌پردازد. به کمک منابع مکتوب داخلی و خارجی و مصاحبه با خبرگان، 24 ویژگی راهنمایان تور انتخاب شد. داده‌ها از نظرات 120 گردشگر خارجی که توسط نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند به روش تحلیل اهمیت - عملکرد جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین اولویت‌های مهم گردشگران خارجی، راهنمایان ازلحاظ ویژگی‌های حرفه‌ای ضعف بیشتری نسبت به ویژگی‌های اخلاقی و ظاهری دارند. ویژگی‌های تلفظ صحیح کلمات و قدرت بیان عالی، حل مشکلات پیش‌آمده در تور، معرفی فروشگاه‌های مورد اعتماد، ازنظر گردشگران خارجی دارای اهمیت زیادی بود و راهنمایان در این ویژگی‌ها عملکرد پائینی داشته‌اند. همچنین ویژگی‌های معرفی فرهنگ میزبان و سطح دانش راهنما درباره مقصد، رفتار دوستانه صداقت و صبر و بردباری و تسلط بر زبان بین‌المللی و زبان‌های محلی، ازنظر گردشگران خارجی دارای اهمیت بوده و راهنمایان عملکرد خوبی در این ویژگی‌ها داشته‌اند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Tour Guides’ Performance From Perspective of Foreign Tourists Case Study : (Yazd Province )

نویسندگان [English]

  • ghasem dehghanizadeh 1
  • solale shahbazian 2
1 M.A in Entrepreneurship Management
2 Assistant Professor
چکیده [English]

It is necessary to develop tourism, recognize strengths and weaknesses, strengthen strengths and eliminate weaknesses. Among the most important factors are guides who interact directly with tourists. Despite the importance of tour guides, many assessments of the professional status and satisfaction of tourists with their performance have not been reported. The best way to evaluate the performance of incoming tour guides is with foreign tourists. This research is based on the position of guides in providing services to tourists and the lack of research background in guiding literature to evaluate the performance of Iranian guides in 24 characteristics of professional skills, ethical characteristics and appearance characteristics of foreign tourists who visited in September 1998 , will pay. Data were collected from the opinions of 120 foreign tourists selected by the available sampling method by analysis of significance-performance analysis and analyzed by SPSS software. The results showed that among the important priorities of foreign tourists, guides are more weak in terms of professional characteristics than moral and physical characteristics. The correct pronunciation of words and the power of excellent speech, solving problems in the tour, introducing trusted stores, were very important for foreign tourists, and the guides had low performance in these features. Also, the characteristics of host culture and level of knowledge about the destination, friendly behavior, honesty, patience, and mastery of international language and local languages ​​are important for foreign tourists, and the guides have performed well in these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tour guide
  • foreign tourist
  • IPA
  • Tourists of Yazd province