بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان رضایتمندی گردشگران (مطالعه موردی: اقامتگاه های بومگردی روستای جنت رودبار، رامسر، استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور تهران

3 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.22034/jtd.2020.215665.1941

چکیده

بومگردی یکی از انواع گردشگری است که درسالهای اخیر در کشور به سرعت توسعه یافته است. استان مازندران بعلت برخوداری از جاذبه های طبیعی فرهنگی، شاهد رونق این اقامتگاهها در 5 سال اخیر بوده است. استفاده از قابلیتهای بومگردی برای توسعه روستاها و لزوم ایجاد چارچوبی برای حفظ ارزشهای اجتماعی و طبیعی روستا ها و کنترل کیفیت معماری اقامتگاهها بعنوان بخشی از خدمات گردشگری، پرداختن به رابطه معماری اقامتگاهها با میزان رضایتمندی گردشگران را ضروری ساخته است. این مقاله با هدف یافتن چارچوبی برای ضابطه مند کردن معماری اقامتگاهها، به سنجش رضایت بومگردان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که در آن بعد از تدوین مفهومی بر اساس تحلیل محتوای مبانی معماری بومی و شناخت مدلهای سنجش رضایتمندی، جمع آوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه صورت گرفت. طبق مدل مفهومی تدوین شده، ابعاد سه گانه کالبدی-فضایی، طبیعت گرایی و اجتماعی در معماری بومی اقامتگاهها به ترتیب متناظر با الزامات اساسی، عملکردی و هیجانی رضایتمندی گردشگران فرض شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که معماری اقامتگاه ها از لحاظ تامین نیازهای اساسی اقامت بیشترین رضایتمندی گردشگران را جلب کرده و از این حیث بر هتل ها و سایر اقامتگاه ها ترجیح داشته اند. در مرتبه بعد شاخصهای طبیعت گرایی معماری به میزان ۶۰ درصد رضایتمندی مخاطبان را کسب کردند و توانستند بخوبی انگیزه گردشگران از طبیعت گردی را برآورده نمایند. بُعد فرهنگی- اجتماعی اقامتگاه ها کمترین میزان رضایتمندی را داشته که با توجه به اهمیت این شاخص برای توسعه متوازن بومگردی پیشنهادهایی دراین باره ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ُStudy the Relationship between Architecture Structure of Eco_tourist Residence with Tourist Satisfaction (Case Study: Residence of Janat Rudbar Village, Ramsar, Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Amir Afshin Raeisi Nejad 1
  • Haydar jahanbakhsh 2
  • seyed mohammad Mirhoseini 3
1 Ph.D Student, Arak Azad University, Arak, Iran.
2 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Arak Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Eco-tourism is one of the types of tourism that has developed rapidly in Iran. Mazandaran province has witnessed the proliferation of rural residence over the last 5 years due to the natural attractions of the rich rural culture. Use of tourism opportunities to improve the rural development and the need to establish a framework for preserving the social and natural values and controlling the quality of residential architecture , addressing the relationship between residential architecture quality and satisfaction It has made tourists indispensable. This article aims to find a framework for standardizing the architecture of residences, and assesses the satisfaction of indigenous peoples. The research method is descriptive-analytical in which after collecting a concept on enamel content analysis of theoretical foundations of indigenous architecture and identifying experienced models of satisfaction measurement, field data was collected through a questionnaire. According to the developed conceptual model, the physical, spatial, naturalistic and social dimensions of indigenous residential architecture are assumed to correspond to the basic, functional and emotional requirements of tourist satisfaction, respectively. The results of the research and analysis of the findings show that the architecture of the resorts has been the most satisfying tourist in terms of meeting the basic needs of the accommodation and accommodation and in this respect they preferred the hotels and villas. Next, architectural naturalism indices gained as much as 60% of audience satisfaction and were able to satisfy tourists' motivation for nature. The socio-cultural dimension of the resorts has the least tourist's satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-tourism"
  • Vernacular Architecture"
  • "Residence"
  • "Tourists Satisfaction"
  • "rural tourism"