تحلیل مضامین موثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی/دانشکده مدیریت و حسابداری

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجو/دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشکده مدیریت و حسابداری

10.22034/jtd.2020.220663.1973

چکیده

یکپارچگی زنجیره تامین، با توجه به تنوع و پیچیدگی محصولات نهایی خدمت گردشگری، بسیار با اهمیت بوده و ‏می‏تواند موجب ایجاد ارزش برای همه ذینفعان شود. با وجود موانع متعددی که باعث شده اند زنجیره تامین خدمات گردشگری در ایران یکپارچه نشود، محرک‏هایی نیز وجود دارند که آن را به سمت یکپارچگی سوق ‏می‏دهند. توسعه فناوری‏ اطلاعات و الکترونیکی شدن زنجیره تامین در این روند نقشی کلیدی دارد. در این مقاله به منظور تحلیل مضامین موثر بر این موضوع، با استفاده از روش کیفی، مصاحبه ‏های نیمه‏ ساختاریافته با خبرگان و آگاهان موضوع، انجام و در نرم افزار MAXQDA تحلیل و در نهایت بر اساس یافته‏ها شبکه مضامین موثر بر خلق ارزش زنجیره تأمین ترسیم شده است. بر این اساس عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تامین شامل عوامل محرک و موانع یکپارچگی هستند. یکپارچگی زنجیره تامین در ابعاد درونی، بیرونی و با مشتریان ‏می‏تواند موجب خلق ارزش شود. زنجیره تامین الکترونیکی با ایجاد بستر همکاری و یکپارچگی، خلق همکارانه ارزش و ظهور یکپارچه‏ سازهای خدمت ‏می‏تواند به ارزش آفرینی کمک کند. اما از سوی دیگر این بسترها همچنین ‏می‏توانند موجب ایجاد ارزش برای ذینفعان یا تخریب و تغییر ارزش‏ها شوند. در نهایت زنجیره‏های یکپارچه با درنظر گرفتن الزاماتی‏ می‏توانند موجب خلق ارزش شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Themes Affecting Value Creation Through E-Integrated Supply Chain of Tourism Services in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Zargham 1
  • mohammadtaghi Taghavifard 2
  • ozra azizi 3
1 Faculty of Management & Accounting Tourism Management Department University of Allameh Tabataba'i/tehran
2 Industrial Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University
3 Faculty of Management & Accounting Tourism Management Department University of Allameh Tabataba'i/tehran
چکیده [English]

Given the variety and complexity of end tourism products Supply chain integration is very important and can create value for all stakeholders. Despite the many barriers that prevent supply chain of tourism services in Iran to be integrated, there are also drivers that lead to integration. The development of information technology and the electronic supply chain play a key role in this process. In this paper, in order to analyze the themes that are effective on this topic, by using qualitative method, semi-structured interviews with experts are done and analyzed in MAXQDA software. Finally based on the findings, thematic network for value creation of value chain is plotted. Accordingly, the factors affecting supply chain integration include driving factors and barriers to integration. Integration of the supply chain with internal, external and customer dimensions can create value. The electronic supply chain can help creating value by a platform for collaboration, value creation, and the emergence of service integrators. But on the other hand, these platforms can also create value for the stakeholders or destroy or change values. Finally, integrated chains can create value by considering the requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value creation
  • Supply chain
  • E-Integration
  • Thematic Network