بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtd.2020.110378

چکیده

مفهوم پایداری در صنعت گردشگری مفهومی اثرگذار و بحث برانگیز در چند دهه اخیر در سراسر جهان بوده است. سازمان ها و شرکت ها غالبا به عنوان عاملان اصلی ایجاد مسائل زیست محیطی و اجتماعی و در نتیجه منشأ ناپایداری در جامعه شناخته می شوند. هتل ها نیز بهعنوانیکیازبخش هایمهمصنعتگردشگریآثارمختلفیبرمحیطبرجایمی گذارنداما مظاهرپایبندیبهاصولتوسعهپایداردربینکسبوکارهایمختلفصنعتگردشگری و از جمله هتل ها در ایران،چندان گسترده نیست.بسیاری از نویسندگان متأخر، کارآفرینی را موتور محرکه توسعه پایدار دانسته و معتقدند قدرت نوآورانه کارآفرینی، انقلاب صنعتی بعدی و آینده ای پایدارتر را به همراه خواهد داشت. اما مفهوم پایداری بسیار پیچیده است و عملیاتی کردن و سنجش میزان پیشرفت در مسیر پایداری در همه حوزه ها بسیار دشوار بوده و نیازمند تدوین شاخص های دقیق و سازگار ومناسب است. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است کهفرایند بومی سازی شاخص های مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل های ایرانچگونه است؟ بدین منظور بااستفادهازروشتوصیفی-تحلیلیوپیمایشونظرخواهیازاستادان،خبرگانومتخصصان، بهشیوهدلفیبهارائهشاخص هاومعیارهایمناسب (بومی شده) برایاندازهگیریپیشرفتبهسویکارآفرینی پایداردرهتل های ایرانپرداختهشدهاست. براساسیافته هایتحقیقدرمجموع56 شاخص، معرفی گردید که از آن میان، 19 شاخص معرف پتانسیل های کارآفرینی و پایداری، 4 شاخص معرف قصد و نیت، 11 شاخص در بعد اقتصادی، 6 شاخص در بعد اجتماعی، 8 شاخص در بعد زیست محیطی و 8 شاخص نیز در بعد نهادی شناسایی شدند که متناسب با شرایط کسب و کارهای گردشگری از جمله هتل ها در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Sustainable Tourism Entrepreneurship Management Indicators in Iranian Hotels

نویسندگان [English]

  • عبدالرضا رکن الدین افتخاری
  • مهدی پورطاهری
  • افسانه پورجم علویجه