ارائه چارچوبی برای شناسایی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت جهانگردی ـ برنامه‌ریزی توسعه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار مدیریت گردگشری، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jtd.2020.187360.1749

چکیده

علی‌رغم اینکه صنعت هتل یک بخش بسیار پویا در صنعت گردشگری است اما توسعه و بهره‌برداری از آن با چالش‌های عظیمی مواجه است. در این راستا می‌توان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را یکی از راه‌های توسعه صنعت هتل در ایران به شمار آورد؛ حال آنکه استفاده از این رویکرد موانع و محدودیت‌هایی را دربردارد. به این ترتیب هدف از این پژوهش شناسایی موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت؛ کیفی و بر پایه‌ی تحلیل تم انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر صاحب‌نظران حوزه گردشگری، هتلداری و سرمایه‌گذاری خارجی بودند که از بین آنها 12 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار‌یافته با صاحب‌نظران، 4 تم اصلی که همه آنها از یافته‌ها نشأت گرفته‌اند به عنوان موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران شناسایی شد. نتایج حاکی از آن است که موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی و موانع مدیریتی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت هتل است. بنابراین می‌توان گفت هر یک از این متغیرها می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل و به تبع آن صنعت گردشگری کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Identifying the Challenges of Attract Foreign Direct Investment in Iran: Applying of Theme Analysis in Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Narges Jafari 1
  • Mohammad Najjarzadeh 2
  • Ali Asghar Shalbafian 3
1 Master of Tourism Management (MA) at Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professo, Tourism Management, Tourism Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Tourism Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Despite the hotel industry is a very dynamic sector in the tourism industry, its development and exploitation are confronted with enormous challenges. In this regard, attract of foreign direct investment can be considered as one of the ways to expand the hotel industry of Iran, while the use of this approach has barriers and limitations. Thus, the purpose of this study is to identify barriers to attract foreign direct investment in the hotel industry of Iran. Regarding the goal, the current research was practical and the nature of research is qualitative based on thematic analysis. The study population was consisted of experts of tourism, hospitality and foreign investment. Participants were 12 experts selected by using purposive sampling or snowball sampling method. After semi-structured interview with experts, the four main themes were identified as barriers to attract foreign direct investment in the hotel industry in Iran which all of them came from the findings. The results showed that economic barriers, political barriers, social barriers and managerial barriers are the main reasons of failure to attract and expand foreign direct investment in the hotel industry of Iran. Therefore, it can be said that each of these variables can affect the foreign direct investment in the hotel industry and consequently the tourism industry of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • Hotel Industry
  • Theme analysis