بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jtd.2019.183331.1713

چکیده

فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در تمامی ابعاد فعالیت‌های روزمره کسب و کارها نفوذ کرده و رشد و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کسب‌ وکارهای خرد و متوسط گردشگری با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی کرج انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از نظر شیوه انجام پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل 90 دفتر خدمات مسافرتی شهر کرج است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 73 مورد از دفاتر مذکور برآورد و پرسشنامه نزد آنان تکمیل گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل محیطی، سازمانی، فنی، جنگ قیمتی رقبا، وب‌سایت‌های غیرکاربرپسند، فقدان زمان برای بهبود فعالیت‌های کسب‌و‌کار الکترونیک و فقدان تلاش‌های بازاریابی گسترده دارای تاثیر معناداری بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی توسط دفاتر خدمات مسافرتی فناوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Pre and Post- Barriers on ICT Adoption in Karaj Tour Operators

نویسندگان [English]

  • fatemeh yavarigohar 1
  • mojtaba mahmoodzadeh 2
  • payman ilqami 3
1 tourism management
2 allameh tabatabaei
3 alameh tabatabaei
چکیده [English]

Now a days, Information and Communication Technology (ICT) has penetrated into all daily activities of enterprises and has impact on their progress and improvement. Thus, current study aims to analyze barriers of adopting ICT in small and medium tourism enterprise by concentrating on travel agencies in Karaj. As an applied research, this study employed descriptive field methods. Statistical population includes 90 tour agencies in Karaj. To better access to Statistical population it should select a proper sample. By using Morgan and Krejcie Table, 73 agencies are selected who accomplished provided questioners. These tour agencies were selected through random sampling. For data analysis, it was used spss software. Analytical results of the study demonstrates that environmental, technological and organizational factors, price war among competitors, user unfriendly websites, lack of time to improve e-commerce activity, lack of extensive marketing efforts and pre-adaptation and post-adaptation factors have meaning full impact on adopting ICT by tour agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology adoption
  • ICT
  • pre-adoption factors
  • post-adoption factors
  • tourism industry