کشف نحوه ی تاثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند با استفاده از قوانین انجمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

2 عضور هیئت علمی

10.22034/jtd.2019.170847.1649

چکیده

افزایش رقابت در صنعت هتلداری و افزایش دانش و آگاهی مشتریان هتل‌ها از خدمات و گزینه‌های انتخابی دیگر باعث شده است که وفاداری گردشگران به خدمات هتل به یکی از دغدغه‌های مدیران در صنعت هتلداری تبدیل شود. از انجایی که هتلهای پنج‌ستاره همواره از سطح قابل قبولی از کیفیت خدمات برخوردارند، برند را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل در جذب و حفظ گردشگران مراجعه کننده به این هتلها دانست. درنتیجه؛ پژوهش حاضر در صدد بوده است تا با رویکردی نوین و با بهره‌گیری از روش قوانین انجمنی به بررسی نحوه تاثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند بپردازد. جامعة آماری در این تحقیق کلیة مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد مشتمل بر12هتل بوده و حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 388 نفر برآورد شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامة استاندارد است که روایی آن توسط خبرگان تأیید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش قوانین انجمنی و نرم افزار SPSS Clementine12 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگرآن بود که در نهایت 78 قانون در خصوص نحوه تاثیرپذیری ابعاد وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند استخراج شد که 14 قانون آن بالاترین سطح اطمینان و جامعیت را داشته و درنهایت یک قانون بر هر چهار بعد وفاداری به طور یکسان تاثیرگذار بود که مدیران هتل می توانند از آن به عنوان قانون طلایی در بهبود وفاداری گردشگران بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discover the impact of the loyalty of tourists on the emotional relationship with the brand using associative rules mining

نویسندگان [English]

  • zahra nikkhah farkhani 1
  • azade soltani 2
1 Assistant Professor, University of Bojnord
2 university of bojnord
چکیده [English]

Increasing competition in the hospitality industry and knowledge and awareness of the hotel's customers from other services and options has led to the issue that the main concerns of managers in the hotel industry to become hotel services loyalty of tourists. Since five star hotels always have an acceptable level of service quality, brand can be considered as one of the most important factors in attracting and retaining tourists visiting these hotels. Consequently, the present study intends to explore the impact of the loyalty of tourists on emotional relationship with the brand through a new approach and utilizing the association rules mining method. In this research Statistical Society is all customers of five star hotels in Mashhad comprised 12 hotels. The sample size was estimated to be 388 using Morgan table and stratified sampling method. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the Content validity method and its reliability was estimated using the Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data used of the SPSS Clementine 12 software and association rule mining method. The results of the study indicated that 78 laws were finally extracted about the impact emotional relationship with the brand on the dimensions of loyalty of tourists. 14 of its rules have the highest level of confidence and support. One rule was equally effective on all of the four dimensions of loyalty .The hotels manager can be used it as a golden rule to improve the loyalty of tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • the loyalty of tourists
  • the emotional relationship of tourists with the brand
  • associative laws