کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
مدل مفهومی گردشگری خلاق

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-108

10.22034/jtd.2020.110411

مهرنوش بسته نگار