کلیدواژه‌ها = ساخت و اعتباریابی مقیاس
ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-172

10.22034/jtd.2020.207179.1866

سیّد محمّد میرتقیان رودسری