کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: برند سازی
سنتز پژوهی در مطالعات مدل برند سازی کارآفرینانه بین المللی صنعت گردشگری سلامت

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-66

10.22034/jtd.2019.150892.1523

بهرام ستاری؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ سید رسول حسینی