کلیدواژه‌ها = میراث ناملموس فرهنگی
تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-251

10.22034/jtd.2020.110329.1265

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان