کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی