کلیدواژه‌ها = "شاخص های کیفیت محیط"
شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 276-298

10.22034/jtd.2018.140996.1460

راضیه ولاشجردی فراهانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری