کلیدواژه‌ها = گردشگران خارجی
ارائۀ الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-50

10.22034/jtd.2020.224218.2033

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی


ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-62

10.22034/jtd.2020.210478.1899

قاسم دهقانی زاده؛ سلاله شهوازیان