کلیدواژه‌ها = گردشگری الکترونیک
تعداد مقالات: 3
1. مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-80

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم


2. ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیک با استفاده از روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-62

محمدحسین رونقی؛ مسعود دهقانی


3. ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

امیرمحمد فکور ثقیه؛ نرگس حاجمندی