کلیدواژه‌ها = تکنیک Fuzzy AHP
تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند