کلیدواژه‌ها = نظریه خاکستری
واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 25-40

10.22034/jtd.2020.110373

مرتضی محمودی میمند؛ سعیده کتابی؛ امیررضا کنجکاو منفرد