کلیدواژه‌ها = وفاداری گردشگر
تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 190-207

10.22034/jtd.2020.110406

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی