نویسنده = سلاله شهوازیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-62

10.22034/jtd.2020.210478.1899

قاسم دهقانی زاده؛ سلاله شهوازیان