نویسنده = یونس نیکخواه
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعدیل‌کنندگی خو گرفتن با رسانه اجتماعی و شدت رابطه در ارتباط بین اعتماد و قصد بازدید در صنعت گردشگری تبریز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 153-168

یونس جبارزاده؛ سید صمد حسینی؛ یونس نیکخواه؛ سوره شکری؛ پیمان صبری