نویسنده = کبری بخشی زاده برج
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-218

کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ فاطمه جعفری