نویسنده = امید سلیمان زاده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر درگیری ذهنی با برند مقصد و شخصیت برند مقصد بر خودتجانسی گردشگران و تعلق به برند مقصد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-218

کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ فاطمه جعفری


2. تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 102-119

شهرام خلیل نژاد؛ امید سلیمان‌زاده؛ مرضیه کراقلی