نویسنده = مجید حیدری کوشکنو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادراک مراجعین (موردمطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 210-230

حامد فلاح تفتی؛ مجید حیدری کوشکنو