نویسنده = مهناز دوستی ایرانی
ارائه الگویی شناختی از فراترکیب عوامل مؤثر بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/jtd.2022.319021.2531

مهناز دوستی ایرانی؛ میر محمد اسعدی؛ محبوبه دوستی ایرانی


تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 126-147

10.22034/jtd.2019.178285.1694

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ مجید فرهادی یونکی؛ مهناز دوستی ایرانی