نویسنده = سیاوش شایان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مدیریت جامع ژئومورفوسایت های کارستیک با استفاده از تلفیق مدل های ارزیابی ژئومورفوسایت ها (مورد: غارچال نخجیر در استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

سیاوش شایان؛ حمید عمونیا؛ سعید رحیمی هر آبادی