نویسنده = مهدی پورطاهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 235-251

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان


2. شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 276-298

راضیه ولاشجردی فراهانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری